OZNACZENIA GEOGRAFICZNE / autor: Adam Bogacz

Podstawowym źródłem prawa dla ochrony oznaczeń geograficznych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117 z późniejszymi zmianami. Uregulowania dotyczące oznaczeń geograficznych zawarte są dziale II tytułu „Znaki towarowe oznaczenia geograficzne poczynając od art.174.


czytaj więcej

.

WYNALAZEK / autor: Adam Bogacz

Uregulowania prawne dla uzyskania patentów i patentów dodatkowych na wynalazki zgłaszane w trybie krajowym zawarte są przede wszystkim w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117


czytaj więcej

.

WZÓR PRZEMYSŁOWY / autor: Adam Bogacz

Ochrona wzorów przemysłowych w trybie krajowym udzielana jest przez Urząd Patentowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117 z późniejszymi zmianami.


czytaj więcej

.

WZÓR UŻYTKOWY / autor: Adam Bogacz

Analogicznie jak w przypadku wynalazku, zasadniczym aktem prawnym zawierającym przepisy określające wymogi dla uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy zgłaszany w trybie krajowym, jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117 z późniejszymi zmianami. W ustawie, ogólne uregulowania prawne dotyczące wzorów użytkowych, umiejscowione są łącznie z wynalazkami i wzorami przemysłowymi w dziale I poczynając od art. 10 do art. 23. W tej części ustawy podane są zasadnicze wymogi niezbędne do spełnienia dla uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, zakres prawa ochronnego, zasady ustalania pierwszeństwa do prawa ochronnego, oraz podmioty uprawnione w określonych okolicznościach do uzyskania tego prawa. W końcowej części tego działu, uregulowane są zasady przenaszalności prawa do prawa ochronnego na wzór użytkowy na inne podmioty


czytaj więcej

.

ZNAKI TOWAROWE / autor: Adam Bogacz

Znaki towarowe należą do przedmiotów własności przemysłowej, na które można uzyskać prawa wyłączne. Stosunki w zakresie znaków towarowych normuje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz.U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późniejszymi zmianami.


czytaj więcej

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.