OZNACZENIA GEOGRAFICZNE / autor: Adam Bogacz

W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Oznaczeniami geograficznymi są także oznaczenia towarów, które zostały wytworzone z surowców bądź półproduktów pochodzących z terenu większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towarów, pod warunkiem, że zostały one przygotowane według szczególnej procedury i zachodzi możliwość kontroli przestrzegania tych procedur. Zgodnie z ustawą, zachowanie procedur i istnienie systemu ich kontroli, umożliwia uznanie za oznaczenia geograficzne określeń o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi, lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu. Zwrócić należy uwagę, że oznaczenia geograficzne dotyczą tylko towarów, a więc nie odnoszą się do usług.


czytaj więcej

.

PATENT NA WYNALAZEK / autor: Adam Bogacz

Przez uzyskanie patentu, podmiot uprawniony uzyskuje prawo wyłączne do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze i w określonym czasie. Na terenie Polski czas ochrony patentowej wynosi 20 lat. Okres ten liczony jest od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Uprawniony z patentu na wynalazek może zakazać osobie trzeciej, nie mającej jego zgody korzystania z wynalazku
w sposób zarobkowy lub zawodowy. Pod pojęciem korzystania z wynalazku, należy rozumieć
wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie produktów wytworzonych według wynalazku, albo wykorzystywanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku. Jeżeli patent udzielony jest na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania, to ochrona prawna rozciągnięta jest także na wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem. Zakres prawa do patentu określają zastrzeżenia patentowe, natomiast opis wynalazku
i rysunki służą do wykładni tych zastrzeżeń.


czytaj więcej

.

WZÓR PRZEMYSŁOWY / autor: Adam Bogacz

Prawo własności przemysłowej definiuje wzór przemysłowy jako nową posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Z kolei za wytwór wymieniony w tej definicji uważa się każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. W rozumieniu przepisów ustawy, wytworem jest nie tylko przedmiot jednoczęściowy, ale także wytwór złożony, składający się z wielu wymienialnych części.  Wytworem może być także część składowa tego przedmiotu, jeżeli po włączeniu jej do wytworu złożonego, pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, albo jest przedmiotem samodzielnego obrotu.


czytaj więcej

.

WZÓR UŻYTKOWY / autor: Adam Bogacz

Należy do kategorii projektów wynalazczych i stanowi odrębny przedmiot ochrony własności przemysłowej. Wzorem użytkowym może być tylko przedmiot materialny o trwałej postaci, określony przez cechy techniczne opisujące kształt, konstrukcję i wzajemne usytuowanie elementów wchodzących w jego skład.


czytaj więcej

.

ZNAK TOWAROWY / autor: Adam Bogacz

Znak towarowy to oznaczenie, które służy do odróżniania towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.


czytaj więcej

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.