OŚRODKI INFORMACJI PATENTOWEJ / autor: Adam Bogacz

Informacja patentowa dostarcza kompleksowej wiedzy o:
• rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony,
• rozwiązaniach, na które zostały udzielone prawa wyłączne,
• aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań,
• aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej,
• publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym.


czytaj więcej

.

RZECZNICY PATENTOWI / autor: Adam Bogacz

Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego, a tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej. Zawód rzecznika patentowego wykonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych


czytaj więcej

.

URZĄD PATENTOWY / autor: Adam Bogacz

Jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Urząd Patentowy jest organem właściwym do podejmowania decyzji o przyznawaniu podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów, a w jej imieniu nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje minister ds. gospodarki. Umocowanie prawne do funkcjonowania Urzędu Patentowego zawarte jest w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej. Na czele Urzędu Patentowego stoi Prezes Urzędu Patentowego powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra ds. gospodarki.


czytaj więcej

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.