Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  przedsiębiorca, który reklamę opracował, wprowadzając w niej czyny wymienione wyżej w zakresie reklamy. Za naruszenie uczciwej konkurencji naruszyciel ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną. Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia (Przypis art. 442 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio). W razie wniesienia oczywiście bez zasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i odpowiedniej formie.  
Rozdział XV
Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Rodzaje ochrony poza ustawą Prawo
własności przemysłowej
Poza ochrona praw wyłącznych rozróżniamy następujące ochrony:
1. ochrona wynikająca z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji,
2. ochrona wynikająca z prawa autorskiego i praw pokrewnych,
3. ochrona informacji niejawnych,
4. ochrona wynikająca ze stosunku pracy.
Wymieniona w punkcie 4 ochrona wiąże się ściśle z tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa wiąże się przede wszystkim ze znaną w przemyśle formą z angielskiego „know – how” czyli – wiem jak.
Ta forma ochrony stanowi tajemnicę tak długo dopóki nie nastąpi ujawnienie i wówczas rozwiązanie nie jest zabezpieczone prawnie w sposób bezpośredni. Podstawy prawne wynikające z zachowania tajemnicy przez pracownika.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy przez
pracownika wynikający z Kodeksu Pracy.
Zgodnie z rozdziałem II pt. Obowiązki pracownika w art. 100 § 2 pkt. 5, podaje się, że pracownik jest obowiązany przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Zakres obowiązku przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej określa Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych. Przez wymienione tajemnice w rozumieniu podanej wyżej Ustawy w art. 2 pkt. 1, podaje się, że tajemnicą państwową – jest
 
 

108
 
 
 

109
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.