Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji wyrobów i procesów
technologicznych
1. Wykorzystanie wiedzy
Gospodarka rynkowa wymusza szybkość działań rynkowych poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów i technologii. Konkurencyjność produktowa wymusza poszukiwanie wyrobów rynkowych coraz lepszych pod względem jakościowym w ramach możliwości nabywczych. Wytwórcy prześcigają się w nowych konstrukcjach jak i nowych technologiach produkcji by zapewnić powtarzalność wyrobów ich jakość i możliwie dostępna cenę. Ta walka o klientów, ich zadowolenie wiąże się z wprowadzeniem na rynek innowacji produktowych i technologicznych, które przede wszystkim obniżają koszty wytworzenia. Zaznaczyć należy, że wiedza specjalistyczna jest chroniona na zasadzie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz chroniona na zasadzie wyłączności.
Dostępność do wiedzy specjalistycznej jest bardzo ważna i należy zdawać sobie sprawę z pewnych uwarunkowań występujących w naszym życiu. Otóż rozwiązania techniczne typu wynalazek czy wzór użytkowy, zgodnie z Konwencją Paryską publikowane są po 18-tu miesiącach od daty ich zgłoszenia. Zatem nie można zapoznać się ze zgłoszeniem wcześniej niż po 18-tu miesiącach. Jest to dość znaczny upływ czasu. Publikacje książkowe specjalistyczne publikowane są średnio po dwóch latach od ich powstania. Zatem źródło ich publikacji jest jeszcze późniejsze niż opublikowane wynalazki czy wzory użytkowe. Można stwierdzić, że najwcześniej publikowane dane w zakresie innowacyjnych
  rozwiązań technicznych dotyczą publikacji w bazach patentowych wszystkich cywilizowanych krajów jako źródło wiedzy dostępnej. Możliwości korzystania z informacji patentowej. Należy pamiętać, że
– patenty mają zakres terytorialny, lecz ich publikacja jest globalna, ogólnodostępna,
– patenty są ograniczone czasowo w zakresie ochrony w RP i wielu innych krajach do 20 lat,
– zakres ochrony jest ograniczony przez zastrzeżenia patentowe, przy czym należy pamiętać, że w niektórych państwach, stosuje się wykładnie rozszerzające np. o rysunki czy opis wynalazku,
– patenty dają wyłączne prawo używania wynalazku, ale nie zabraniają innym uczenia się z niego – informacja ogólnodostępna.
Duże możliwości poszukiwań i badań stanu techniki w różnych układach stworzyła Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Również nasz Urząd Patentowy RP umożliwił korzystanie z bazy publikowanych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych oraz znaków towarowych. Urząd Patentowy udostępnia nieodpłatnie przedmioty ochrony prawa wyłącznego zgłoszone na terytorium RP na swojej stronie: www.uprp.pl Narzędziem do prowadzenia poszukiwań w stanie techniki jest serwis espa@cenet, który umożliwia dostęp do ponad 50 milionów dokumentów patentowych z całego świata. Serwis ten umożliwia poszukiwanie w języku polskim i jest udostępniony również na stronie UP RP pod adresem http://pl.espacenet.com/
Należy korzystać z nieodpłatnych baz ażeby
 
 

118
 
 
 

119
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.