Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XVII
Unormowania prawne własności przemysłowej
na terytorium RP oraz w Unii Europejskiej
1. Trochę historii
Chęć zmiany otaczającej rzeczywistości tkwi w człowieku od zarania dziejów. Dowodem tego mogą być wynalazki z okresu prehistorycznego, kiedy to wynaleziono łuk. Było to 35 tysięcy lat przed naszą erą. Trochę późniejszym wynalazkiem był kierat, skonstruowany 300 lat przed naszą erą. Nasza epoka rozpoczyna marsz wynalazców w XI wieku. Trudno dziś ocenić, który z wynalazków naszej epoki jest najcenniejszym. Jednym z wielu jest proch strzelniczy wynaleziony w XI w., innym okulary a jeszcze innym piec hutniczy, czy jeszcze późniejsza maszyna parowa.
Monopolistycznym wykorzystaniem różnorodnych wynalazków, zainteresowani byli przed wszystkim władcy a nie sami wynalazcy. Czasami byli oni nawet karani – jak zdarzyło się wynalazcy, który około 30 roku naszej ery miała zademonstrować cesarzowi Tyberiuszowi naczynie wykonane z nietłukącego się szkła. „Po upewnieniu się, że nikt poza twórcą nie zna tej technologii, cesarz podobno polecił go zabić w obawie, że rozpowszechnienie niezwykłego wynalazku odbije się negatywnie na cenie złota, uważanego dotąd powszechnie za szlachetny surowiec”
„Prawo patentowe” Michał du Vall, Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2008 Śledząc historię powstawania ochrony, niezwykłych na miarę epoki rozwiązań, można wyróżnić działania usiłujące uregulować i stworzyć pewien monopol na takie rozwiązania. Na początku ochronę dawały przywileje, zezwolenia,
  licencje, karty praw nadawane przez korporacje zawodowe a także przez władców określonego terytorium. Ten system nie był zgeneralizowany. Każdy dowolnie decydował jakiego przywileju udzieli. „Jednym z przywilejów, którego nazwa od kilkuset lat wiąże się z ochroną wynalazków, jest patent. Słowo „patent” wywodzi się języka łacińskiego, stanowiąc przyjęty powszechnie skrót wyrażenie litterae patentes oznaczającego „listy otwarte”. Takie „patenty” stanowiły dokumenty urzędowe, potwierdzające nadanie podmiotom w nim wymienionych, określonych praw, przywilejów lub tytułów. Na podstawie patentów mianowano urzędników i wojskowych, nadawano tytuły szlacheckie, przyznawano monopole handlowe, a także udzielano wyłączności na korzystanie z wynalazków”
„Prawo patentowe” Michał du Vall, Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2008 Jako pierwszy przywilej patentowy, najczęściej przytaczany jest przywilej z 1421 roku udzielony przez Florencję, Filippo Brunelleschi o treści „Stwierdzając, że Filippo Brunelleschi, człowiek o najbardziej bystrym umyśle (…) wynalazł maszynę będącą rodzajem statku, za pomocą, którego on sądzi, że może łatwo, w każdym czasie, zastosować i przewieźć przez rzekę Aro albo przez każdą inną rzekę lub wodę, ponosząc mniej kosztów niż zwykle, i uzyskując w ten sposób wiele różnych korzyści handlowych i innych oraz że odmówił udostępnienia tej maszyny osobom zainteresowanym (…) i mając na względzie, że jeżeli uzyskałby jakieś przywileje (…), to ujawniłby wszystkim to, co utrzymuje w tajemnicy”,
 
 

138
 
 
 

139
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.