Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XVIII Konwencja Paryska
Jak dotąd przywileje patentowe i prawo patentowe regulowało prawa wynalazców i właścicieli wynalazków w ograniczeniu do terytorium własnego państwa, czy też pewnego regionu. Rozwój gospodarki i uprzemysłowienie było także powodem do migracji i przenikania nowych urządzeń i sposobów na rynki rządzące się swoimi prawami. Migracja ludności dotyczyła nie tylko „rąk do pracy”, ale także ludzi o dużym zasobie inteligencji technicznej. Zaczęto, więc zastanawiać się jak uregulować prawa cudzoziemców. Pierwszymi aktami regulującymi ochronę wynalazców cudzoziemców były dwustronne umowy. Tylko dwie umowy bilateralne zawierate między państwami dotyczyły praw patentowych.
Początek pomysłom o umowie obejmującej więcej niż dwa państwa narodził się chyba w momencie, kiedy to Austria zaplanowała na rok 1873 zorganizowanie wystawy międzynarodowej. Pierwszy poważny krok do uregulowania kwestii ochrony patentowej jednolitej dla wielu państw został uczyniony w trakcie wystawy paryskiej w 1978 roku. Została wtedy powołana Stała Komisja Międzynarodowa zajmująca się wspomnianym zagadnieniem.
Jak się okazało, Paryż był miejscem kolejnych spotkań Komisji i właśnie w Paryżu, w roku 1880 stawili się przedstawiciele 19 rządów, którzy przyjęli projekt opracowany przez Komisję, przy wprowadzeniu niewielkich zmian.
W marcu 1883 roku w Paryżu odbyła się konferencja, na której przyjęto Konwencję o ochronie własności przemysłowej i utworzono Biuro Ochrony Własności Przemysłowej. Również wtedy, zgodnie z art.1
  konwencji, utworzono Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej.
Konwencja ewoluowała wraz z ilością członków, wymogami rynku i rozwoju przemysłu. Fakty te odzwierciedlają zmiany ustanowione na kolejnych konferencjach rewizyjny, które odbyły się
– w roku 1886 w Rzymie
– w roku 1891 w Madrycie
– w roku 1900 w Brukseli
– w roku 1911 w Waszyngtonie
– w roku 1925 w Hadze
– w roku 1934 w Londynie
– w roku 1958 w Lizbonie
– w roku 1967 w Sztokholmie.
Jakie są najważniejsze zapisy w Konwencji Paryskiej?
Konwencja paryska określa, że
• Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
• „Własność przemysłowa” rozumiana jest w najszerszym znaczeniu i stosuje się nie tylko do przemysłu i handlu w ścisłym znaczeniu, ale również do przemysłów rolnych i wydobywczych oraz do wszystkich produktów wytworzonych lub naturalnych, jak na przykład: win, nasion, liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód mineralnych, piwa, kwiatów, mąki.
Najważniejszą zasadą tejże konwencji jest zasada traktowania narodowego oraz pierwszeństwa
 
 

146
 
 
 

147
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.