Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XX
Prawa i obowiązki właścicieli i twórców
wynikające z praw własności intelektualnej
1. Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
Tak, jak określa konwencja paryska, zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest elementem prawa własności przemysłowej a „Państwa będące członkami Związku są zobowiązane zapewnić osobom fizycznym i prawnym Państw będących członkami Związku skuteczną ochronę przeciw nieuczciwej konkurencji.
„Skoro zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest częścią prawa własności przemysłowej, to konieczne jest rozgraniczenie zakresów ochrony wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innych ustaw regulujących tę materię” „Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”; Ewa Nowińska – Michał du Vall; Lexis Nexis; Warszawa 2001; str. 13 i 14
Tak, więc uprawniony z patentu, prawa ochronnego może dochodzić swoich praw w oparciu o ustawę:
– prawo własności przemysłowej
– o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
– jednocześnie obie.
W przypadku stosowania przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji, powstaje problem, kto może popełnić czyn nieuczciwej konkurencji, bowiem według przepisów „czyn nieuczciwej konkurencji może popełnić tylko przedsiębiorca albo też zarówno przedsiębiorca, jak i podmiot, który takiego statusu nie posiada. W praktyce, istnieją, więc sytuacje, kiedy osoba fizyczna jest sprawcą czynu niedozwolonego.
Napewno sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji
  będzie osoba fizyczna, gdy nastąpiło „przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.” Przepisy ustawy definiują, że „ Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.
Wiadomym jest, że o potencjale przedsiębiorcy decydują, między innymi, wiadomości techniczne, technologiczne, bardzo często wysoce specjalistyczne, które mogą być przedmiotem zgłoszeń do ochrony patentowej lub też mających taki walor ale utrzymywanych w tajemnicy (know-how). Wszystkie one mają swoją wymierną wartość w pieniądzu, cenę. Treść przepisów nie przesądza, że coś jest utrzymane w tajemnicy, jeżeli wie o tym tylko jedna osoba. „Tajemnica nie traci swego charakteru, gdy wie o niej pewne ograniczone grono osób, zobowiązanych do dyskrecji. Nie może być ona jednak łatwo dostępna dla osób postronnych, (…) bowiem tajemnicą są wiadomości nieznane ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód są zainteresowane posiadaniem takiej wiadomości. Wiadomość do tychczas nieznana, traci ochronę, gdy każdy przedsiębiorca – współpracownik może się dowiedzieć o niej drogą zwykła i dozwoloną”
„Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
 
 

160
 
 
 

161
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.