Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  wynagrodzenia są twórcy projektów racjonalizatorskich, którym przepisy przyznają prawo do wynagrodzenia, ale musi być ono określone w regulaminie (jak wspomniano wyżej). Wynagrodzenie powinno mieć wysokość ustaloną zgodnie z regulaminem według daty zgłoszenia projektu. Odstępstwem od tej zasady, jest to, że jeżeli po dacie zgłoszenia a przed datą zastosowania wprowadzono nowy regulamin, w którym wynagrodzenia ustalono na wyższym poziomie, to racjonalizator musi mieć wypłacone wynagrodzenie wyższe. Kolejnym ustawowym uprawnieniem wynalazcy jest to, aby był on wymieniany jako twórca w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.
Zapis ten chroni dobro osobiste twórcy w postaci autorstwa projektu wynalazczego nakazując informować o twórcy w dokumentach i publikacjach. Jak dotąd ustalono pogląd, że jedynym chronionym dobrem osobistym twórcy projektu wynalazczego jest praw do autorstwa projektu rozumiane wąsko.
 
Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń
1. Roszczenia twórców i właścicieli praw
Ochroną prawną objęci są autorzy utworów i ich właściciele. Jednak zakres ochrony przyznawany jest różny a procedur i organów, przed którymi mogą swych praw dochodzić wiele.
Na dziś sprawy z zakresu ochrony własności przemysłowej są rozstrzygane przez:
– Urząd Patentowy RP
– sądy powszechne
– Sąd Najwyższy
– Naczelny Sąd Administracyjny
– sądy polubowne
– organy administracji państwowej i celnej oraz antymonopolowe
Ponieważ dużo postępowań jest bardzo skomplikowanych i raczej, na co dzień rzadko spotykanych, przedstawione zostaną jedynie te, które, zarówno właścicielom praw ochronnych jak i autorom mogą okazać się przydatne.
Dla zobrazowania jak wiele możliwości dochodzenia „praw patentowych” dają obowiązujące przepisy, obrazuje poniższe wyliczenie:
Postępowanie cywilne
- postępowanie przed sądami powszechnymi
- postępowania polubowne
Postępowanie administracyjne
- postępowanie administracyjne przed Urzędem Patentowym RP
- postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
- postępowanie przed Wojewódzkim i Naczelnym
 
 

178
 
 
 

179
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.