Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XXII Naruszenie prawa wyłącznego
1. Naruszenie patentu
Wydaje się, że najczęściej spotykanym sporem, jest spór w sprawie naruszenia patentu. Narusza patent ten, kto bez upoważnienia uprawnionego (właściciela) wkracza w zakres wyłączności określony prawem. Prawo własności przemysłowej ustala, że osoba trzecia nie może korzystać z wynalazku (wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego) w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:
1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub
2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.
Sąd podejmuje właściwe kroki na wniosek osoby uprawnionej tak, więc wytoczyć proces, mogą podmioty, które zainteresowane są rozstrzygnięciem sprawy. Powództwo obejmujące roszczenia z tytułu naruszenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji mają:
- twórca, uprawniony do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
- licencjobiorca wyłączny wpisany do rejestru
- osoby, na rzecz, których ustanowiono zastaw lub użytkowanie na patencie.
Pozwanym w takim procesie może być osoba fizyczna lub prawna, ale jeżeli jedną ze stron procesu jest
  osoba prawna, to proces zawsze będzie się toczył przed sądem gospodarczym. Jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik, to może nim być adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy albo przedstawiciel organizacji społecznej, do której działania należą sprawy popierania wynalazczości.
Naruszenie patentu (prawa ochronnego, …) ocenia się obiektywnie, to znaczy ustalając, czy osoba nieuprawniona podjęła działania wymienione wyżej. Nie jest usprawiedliwieniem dla naruszyciela fakt, że nie wiedział on o istnemu takiego przepisu i istnieniu prawa wyłącznego. Stan jego świadomości nie ma wpływ na zakres roszczeń.
Poza bezpośrednim sprawcą, odpowiedzialność na tych samych zasadach ponosi ten, kto daną osobę nakłonił do wyrządzenia szkody albo był jej pomocny w jej wyrządzeniu. „W piśmiennictwie prawa własności przemysłowej podkreśla się, że w celu uprawdo podobnienia roszczenia z tytułu naruszenia własności przemysłowej należy wykazać przysługiwanie prawa wyłącznego i fakt jego naruszenia. Przysługiwanie prawa wyłącznego uprawdopodabnia się przez przedstawienie sądowi dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego, natomiast uprawdopodobnienie naruszenia może miedzy innymi polegać, np. „na przedstawieniu dokumentów z bezprawnie nałożonym znakiem towarowym uprawnionego, towarów z takim znakiem, pisemnych oświadczeń świadków, wyników badania opinii konsumentów itp.,”
„Naruszenie własności przemysłowej”; Andrzej Szewc; LexisNexis; Warszawa 2003; str. 299 W postępowaniu, w przypadku naruszenia, żąda się
 
 

182
 
 
 

183
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.