Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów i udzielenie
informacji
Wyjątkowo pomocnym, przy dochodzeniu roszczeń za naruszeniem, może okazać się wniosek o zabezpieczenie dowodów i udzielenie informacji. O tym, czy zabezpieczenie nastąpi decyduje sąd na wniosek. Uprawniony w swoim wniosku musi uzasadnić jego cel i wskazać konkretne dowody, które mają być zabezpieczone. Uznano, iż „dowodami mogą być w szczególności „rozsądnej wielkości próbki przedmiotu ochrony”, a także „dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, które znajdują się pod kontrolą strony przeciwnej”. „Zabezpieczenie dowodów jest możliwe, jeżeli naruszenie patentu miało na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej” poza konsumentami pozostającymi w dobrej wierze.
„Prawo patentowe” Michał du Vall, Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2008, str. 420 Postępowanie o udzielenie informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, toczy się na wniosek uprawnionego i wniosek ten może dotyczyć także innych osób niż naruszyciel, pod warunkiem, że osoba, która może udzielić informacji, posiada towary naruszające patent, prawo ochronne …, albo korzysta z usług naruszających prawo wyłączne, lub świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających lub też jest uczestnikiem produkcji naruszającej prawo wyłączne, jeśli jej działania miały na celu zysk lub inną korzyść ekonomiczną, poza konsumentami w dobrej wierze.
Te informację mogą dotyczyć wyłącznie:
  1) firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub …świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi”
„Prawo patentowe” Michał du Vall, Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2008; str.422) W procesach o naruszenie praw wyłącznych mogą być kompatybilnie lub samodzielnie wykorzystywane przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. które to w zostaną opisane w dalszej części.
 
 

188
 
 
 

189
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.