Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie
z projektu wynalazczego
Przed sądem toczyć się będzie także sprawa o wynagrodzenie pomiędzy przedsiębiorcą korzystającym z wynalazku, wzoru użytkowego …a pracownikiem, jeżeli uzna on, że wynagrodzenie za jego projekt jest niewłaściwie obliczone. Oczywiście postępowanie toczy się na wniosek twórcy. „W postępowaniu, w którym twórca dochodzi roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące postępowania w sprawach o roszczenia pracowników:” „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” dr Piotr Kostański; C.H.Beck; Warszawa 2010;str.153
Twórcy nie są zwolnieni od kosztów sądowych, bowiem uchwała SN, w uzasadnieniu tej tezy uznaję, że „że umowa o pracę nie może być źródłem zobowiązania pracownika do opracowania projektu wynalazczego, a w ramach obowiązków przewidzianych w umowie o pracę pracodawcza nie może żądać od pracownika opracowania projektu wynalazczego”. Tak więc według oceny SN, sprawa o wynagrodzenie za projekt wynalazczy dokonany przez pracownika nie jest związana ze stosunkiem pracy. Roszczenie o wynagrodzenia za projekt wynalazczy ma charakter cywilny i nie jest roszczeniem ze stosunku pracy. W przypadku współautorstwa, każdy z twórców może dochodzić swojego wynagrodzenia oddzielnie a więc każdy może wystąpić z pozwem.
„Prawo własności przemysłowej. Komentarz” dr Piotr Kostański; C.H.Beck; Warszawa 2010; str 1063 i 1064
 
Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego
Twórca projektu wynalazczego może dochodzić swoich praw jako autor tegoż projektu przed sądem. Podstawą ochrony jego praw autorskich jest kodeks cywilny, bowiem ustawa o ochronie własności przemysłowej nie zawiera żadnego przepisu regulującego taką ochronę. „Pogląd orzecznictwa, że sprawy o ustalenie prawa do autorstwa projektu wynalazczego podlegają kompetencji sądów powszechnych jest obecnie niemal powszechnie uznany. Ustawa o prawie własności przemysłowej nie zawiera postanowień wyłączających te sprawy spod orzecznictwa sądów, ani uzależniających otwarcie drogi sądowej od decyzji administracyjnej: „Naruszenia praw na dobrach niematerialnych” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szymanka’ Polska Izba Rzeczników Patentowych; Warszawa 2001
Twórca z roszczeniem o naruszenie jego praw autorskich może wystąpić do sądu, gdy ma interes prawy. Interes ten przejawia się w fakcie dążenia do uznania go jako autora a także wymieniana jego nazwiska jako twórcy w rejestrach, opisach oraz innych dokumentach i publikacjach. Jak wspomniałam prawo wynalazcze nie daje twórcy projektu wynalazczego ochrony prawnocywilnej, ale chroni go prawnokarnie ustalając, że „kto przypisuje sobie autorstwo cudzego projektu wynalazczego, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
„Trzeba jednak zastrzec, że w wyniku związania autorstwa z rozwiązaniem spełniającym przesłanki zdolności patentowej, w razie odmowy udzielenia
 
 

190
 
 
 

191
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.