Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  patentu albo unieważnienia udzielonego już patentu, autor rozwiązania zgłoszonego do ochrony utraci przymiot „twórcy”. Bezprzedmiotowe zatem w stosunku do niego stanie się omawiane tutaj dobro osobiste. Innymi słowy, tożsamość dóbr osobistych twórcy chronionych na podstawie przepisów p.w.p oraz k.c. powoduje, że brak kwalifikacji przedmiotowej rozwiązania jako wynalazku oznacza niemożność ochrony dobra osobistego w postaci autorstwa wynalazku także na gruncie k.c.” „Prawo patentowe” Michał du Vall, Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2008, str. 214  
Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań
Roszczenie to, jest jednym z kilku, które przysługuje w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji zagrażającego lub naruszającego interesy chronione przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Takie roszczenie można zgłosić, gdy dokonano czynu nieuczciwej konkurencji, który naruszył bądź, chociaż zagroził interesowi wnoszącego roszczenie i roszczenie to może być wnoszone zarówno w chwili wniesienia pozwu lub w chwili zamknięcia rozprawy, bo za podstawę rozstrzygnięcia sąd bierze zasadniczo stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia sprawy.
„Zauważyć bowiem należy, że nawet w razie zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji powód może być zainteresowany uzyskaniem korzystnego wyroku, gdyby w przyszłości (a ściślej mówiąc, do czasu upływu przedawnienia roszczenia stwierdzonego wyrokiem, tzn. 10 lat) pozwany ponownie takiego czynu dokonał”.
Oprócz tego roszczenia, ten czyj interes został zagrożony może żądać:
– usunięcia skutków niedozwolonych działań;
– złożenia jednokrotnego oświadczenia
– naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych’
– wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”; Ewa Nowińska – Michał du Vall; Lexis Nexis; Warszawa 2001; Str. 104
Jeśli chce się dochodzić roszczeń z wspomnianej
 
 

192
 
 
 

193
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.