Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  wyżej ustawy, trzeba konieczne wskazać konkretną postać czynu niedozwolonego. Swoje żądanie zaś należy tak sformułować, jak tylko pozwala na to stan faktyczny, aby nie pozwolić na „obejście” przepisów Z powództwem mogą wystąpić przedsiębiorcy, których interesy zostały naruszone lub zagrożone.
Z powództwami czynów nieuczciwej konkurencji, mogą również występować:
– krajowe lub regionalne organizacje, których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów oraz przedsiębiorców
– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
 
Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
1. Postępowanie o unieważnienie prawa
wyłącznego
Tak jak w przypadku procesów sądowych, poniżej omówione są najczęściej spotykane postępowanie przed Urzędem Patentowym RP. Nawet, jeśli naruszyciel z pełną świadomością wykorzystuje bezprawnie patent, prawo ochronne, to być może skorzysta on z możliwości podjęcia działań zmierzających do unieważnienia tego patentu czy tez prawa ochronnego. Można to uznać za retorsję na proces o naruszenie prawa wyłącznego.
Władnym do rozstrzygnięcia, czy rzeczywiście rozwiązanie słusznie cieszy się ochroną, jest Urząd Patentowy RP, działający w trybie spornym. Należy się spodziewać, że pozwany sprawdzi dokładnie, czy rzeczywiście wynalazek, wzór użytkowy …, jest chroniony.
Także należy przewidywać, że opis zostanie dokładnie zbadany, czy spełnia wszystkie ustawowe wymogi i czy chronione rozwiązanie opisane w patencie, prawie ochronnym, spełnia wymogi definicji przedmiotu ochrony, a więc czy wynalazek jest rzeczywiście wynalazkiem, a wzór użytkowy – wzorem.
W takiej sytuacji, na ogół sądy zawieszają postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez UP RP. Procedurę unieważnienia prawa wyłącznego UP RP wszczyna na podstawie wniosku zainteresowanego, przy czym wnoszący taki wniosek musi się wykazać interesem prawnym. Na pewno mają interes prawny pozwani o naruszenie prawa
 
 

194
 
 
 

195
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.