Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Wstęp
Opracowanie ma na celu przybliżenie korzyści z ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczęły swoją działalność w gospodarce rynkowej bądź ją prowadzą. Należy zaznaczyć, że małe i średnie przedsiębiorstwa przynoszą w Stanach Zjednoczonych około 80% do 85% dochodu narodowego. Zatem są to przedsiębiorstwa, które generują środki budżetu państwa W naszej rzeczywistości, małe i średnie przedsiębiorstwa ciągle borykają się z wieloma trudnościami rozpoczynając działalność gospodarczą. Jednym z ważnych czynników poświadczających wartość przedsiębiorstwa jest szeroko pojęta ochrona własności przemysłowej. Prowadząc działalność gospodarczą należy zapoznać się z prawami regulującymi tę działalność, także, w aspekcie zabezpieczenia sfery intelektualnej własnej oraz znać konsekwencje z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich. Niniejsze opracowanie chce przybliżyć zagadnienia prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej a zwłaszcza własności przemysłowej, w aspekcie praktycznych wskazań dla prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Kierując się tym, wybrano zespół rzeczników patentowych z różnych regionów kraju, którzy współpracują przede wszystkim z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Autorzy opracowania wykonując swój zawód, posiadają duże doświadczenie w zakresie doradztwa, zabezpieczeń prawnych własności przemysłowej jak również mają doświadczenie w zakresie prowadzonych postępowań procesowych przed Sądami i Instytucjami
  orzekającymi w przedmiocie spraw własności przemysłowej. W opracowaniu poruszane są różne wątki występujące w działalności gospodarczej a dotyczące prawnych aspektów własności intelektualnej. Opracowanie składa się z czterech części opisywanych przez czterech autorów, którzy mają swoiste doświadczenia wynikające z pracy zawodowej w poszczególnych regionach takich jak: Mazowieckie, Lubelskie, Lubuskie oraz Pomorskie. Niektóre wątki dotyczą tych samych zagadnień, lecz w nieco innym ujęciu wskazując na różne spojrzenia ugruntowane w poszczególnych regionach. To bogactwo spojrzeń poparte praktycznymi aspektami pozwala na ubogacenie wiedzy w przedmiocie omawianych tematów. Doświadczenie to poparte jest przede wszystkim w zkresie toczonych sporów, prowadzonych procesów oraz negocjacji w zakresie nabywania i sprzedaży myśli intelektualnej w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół wyraża podziękowanie mgr inż. Eugeniuszowi Suskiemu Dyrektorowi WKTiR w Lublinie za możliwość podzielenia się indywidualnymi zawodowymi doświadczeniami, które mamy nadzieję pozwolą zgłębić podstawową dziedzinę prawnej ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej w zakresie ochrony wiedzy intelektualnej w prowadzonej działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wydawca ma nadzieję, że treści zawarte w opracowaniu pozwolą również ustrzec się przed ewentualnym naruszeniem praw osób trzecich oraz obronić się przed wysuwanymi roszczeniami, często nieuprawnionymi, a przede wszystkim pozwolą
 
 

2
 
 
 

3
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.