Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  uzależnioną od uprawnionego. Innowacyjność rozwiązań jest tak duża, że maksymalne okresy ochrony zagwarantowane ustawowo nie wytrzymują próby czasu. Wiedza know – how jest wiedzą nieujawnioną ale nie chronioną prawem wyłącznym. Po jej ujawnieniu nie możemy domagać się wyłączności.5 Szczegółowe uregulowanie Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz.591 ze zmianami : Dz. U. Nr 32 poz. 183 z 1997 roku; Nr 43 poz. 272; Nr 88 poz. 554; Nr 118 poz. 754; Nr 139 poz. 933 do 934; Nr 140 poz. 939; Nr 141 poz. 945, z 1998 roku Nr 60 poz. 382; Nr 106 poz. 668; Nr 107 poz. 669; Nr 155 poz. 1014, z 1999 roku Nr 9 poz. 75; Nr 83 poz. 931, z 2000 roku, Nr 60 poz. 703, Nr 113 poz. 1186.) Od 1 stycznia 2000 roku przepisy dotyczące amortyzowania środków trwałych przez osoby prawne zostały Ustawą z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) wprowadzone do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, a od 1 stycznia 2001 roku została przeprowadzona w odniesieniu do środków trwałych używanych w prowadzonej działalności przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104).
 
Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej
1. Możliwości ochrony własności
przemysłowej.
Ochrona prawna jest terytorialna i dotyczy obszaru danego państwa lub obszaru organizacji, która powstała z umawiających się państw. Istnieją dwie formy zabezpieczenia twórczości technicznej: krajowa - obejmująca terytorium państwa oraz międzynarodowa - obejmująca terytorium poszczególnych państw jak i państw skupionych w organizacjach międzynarodowych, uznających wspólne prawo międzynarodowe w zakresie ochrony prawnej rozwiązań technicznych. Ochronę prawną uzyskuje się poprzez zgłoszenie przedmiotu ochrony i uzyskanie ochrony prawnej udzielanej przez odpowiedni Urząd Patentowy danego kraju lub Urząd Patentowy reprezentujący organizację międzynarodową. Zatem ochronę prawną rozwiązań technicznych można uzyskać: • poprzez nadanie prawa obowiązującego na terytorium danego kraju, • poprzez nadanie prawa w procedurach międzynarodowych w oparciu o Konwencję Paryską na podstawie zgłoszeń międzynarodowych, • przez tajemnicę w przedsiębiorstwie zwaną know – how (wiem jak). Pierwsze dwie ochrony dają prawo wyłączne, przy czym występuje ujawnienie przedmiotu ochrony w postaci publikacji rozwiązania, zaś ta publikacja zgodnie z konwencją paryską następuje po 18 miesiącach od daty zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych6. W przypadku wzorów przemysłowych publikacja następuje po udzieleniu prawa z rejestracji a w przypadku znaków
 
 

20
 
 
 

21
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.