Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem
i Urzędem Patentowym RP
Strony mogą działać osobiście lub przez pełnomocnika i dotyczy to wszystkich faz postępowania sądowego począwszy od pierwszej instancji a skończywszy na postępowaniu kasacyjnym. Wybór prowadzenia postępowania osobiście lub przez pełnomocnika należy do strony wnoszącej o rozpoczęcie postępowania sądowego. Wybierając pełnomocnika należy mieć świadomość, że nie wyłącza to możliwości uczestnictwa w procesie i zawsze pełnomocnik może być odwołany.
Jednak jest taki etap w postępowaniu przed sądem, że nie ma możliwości wyboru – jest to przymus adwokacko–radcowski. Obowiązuje on w przypadku sporządzania kasacji, bo wniosek o kasację wyroku musi być złożony przez zawodowego pełnomocnika wymienionego w przepisach, które żądają by tym pełnomocnikiem był adwokat lub radca prawny. W postępowaniu administracyjnym przed Urzędem Patentowym RP, strona może działać samodzielnie lub także przez pełnomocnika.
Tutaj zasadą jest, że stronę zastępuje rzecznik patentowy. Jednak w niektórych sprawach pełnomocnikiem może być inna osoba lub organizacja społeczna.
Przepisy prawa wynalazczego tak określają pełnomocników:
– Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów
  użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być tylko, z wyjątkiem ust.2 (niżej) rzecznik patentowy.
– Pełnomocnikiem osoby fizycznej, może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Powyższe uregulowanie nie dotyczy jednak postępowania spornego przed UP RP. „Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności. W przypadku innych podmiotów niże osoby fizyczne dla skuteczności oświadczenia w udzieleniu pełnomocnictwa koniecznym jest jego złożenie przez osoby legitymujące się prawem reprezentowania danego podmiotu wobec osób trzecich. Okoliczność ta winna podlegać badaniu przez UPRP w oparciu o dokumenty urzędowe aktualne w tym zakresie na datę udzielenia pełnomocnictwa, zazwyczaj odpis z Krajowego Rejestru Sądowego” „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” dr Piotr Kostański; C.H.Beck; Warszawa 2010; str.153
 
 

200
 
 
 

201
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.