Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu
naruszenia praw własności przemysłowej
Decyzja wydana przez sąd nie gwarantuje, że uzyskamy zasądzone na naszą rzecz sumy, bo nie zawsze nasz wierzyciel wypełni to co orzeczono.
Proces dochodzenia może okazać się bardzo trudny. Pomocy w windykacji naszego długu można dochodzić poprzez organ ustanowiony do tego celu. Uprawnionym do dochodzenia kwot od naszego wierzyciela jest komornik sądowy. Komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne jeśli dostarczymy mu wyrok opatrzony klauzulą wykonalności. Klauzulę wykonalności nada sąd, który wydał orzeczenie ale na nasz wniosek.
Nie należy się spodziewać, że egzekucja zostanie przeprowadzona z urzędu. Niestety, można spotkać z się z egzekucją administracyjną z dóbr jakie są znane prawu własności przemysłowej i prawu autorskiemu. Z egzekucji administracyjnej wyłączone są jedynie prawa autorskie ale tylko dopóki służą one twórcy.
 
Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony przedmiotów
własności przemysłowej.
1. Wprowadzenie.
Tytułem wprowadzenia do tej części rozpatrywanej tematyki warto podkreślić, że w każdym aspekcie – technicznym, prawnym i ekonomicznym wymaga ona ścisłości i dokładności w charakteryzowaniu i definiowaniu rozwiązań technicznych, w określaniu praw, obowiązków i uwarunkowań prawnych oraz w wartościowaniu i wyznaczaniu skutków ekonomicznych takich zachowań, których istotą jest nadużywanie, wykorzystywanie czy łamanie - przez osoby nieuprawnione - praw należących do innych przedsiębiorstw.
W kręgu rozważań nawet po wyłączeniu kwestii z zakresu regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tzn. pozostając w obszarze przedmiotów korzystających z ochrony prawnej wynikającej z prawa własności przemysłowej nie da się uniknąć odwoływania się także do innych ustaw i przepisów. Wymóg ścisłości i dokładności wymusza przestrzeganie szczegółów, czyli wskazanie każdorazowo ustawy, jej datowania i przedmiotu, miejsca publikacji i przywoływanego przepisu (artykułu, ustępu czy paragrafu oraz punktu), mającego zastosowanie w aktualnie omawianej sprawie. Ponieważ ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Z 2003 r. Nr119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) z natury rzeczy jest podstawowym aktem
 
 

202
 
 
 

203
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.