Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach
i odpowiedziach
1. Projekty wynalazcze i tajemnice
Przedsiębiorstw
1. Gdzie i kiedy powstała pierwsza umowa międzynarodowa regulująca kwestie dotyczące własności przemysłowej? (Podaj kraj, nazwę miasta i datę – dzień, miesiąc, rok sporządzenia tego aktu).
Chodzi tu o Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej, powstałą w stolicy Francji – Paryżu 20 marca 1883 r.
2. Podaj dokładną datę ( dzień, miesiąc, rok) przystąpienia Polski do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej ?
Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej w rok po odzyskaniu niepodległości, tj. 10 listopada 1919 r.
3. Ilu sygnatariuszy liczy Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej wg stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2010 r.
Do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej wg stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2010 r. należy 173 kraje.
4. Podaj datę (dzień, miesiąc, rok) uchwalenia Przez Sejm RP ustawy: „Prawo własności przemysłowej”?
Ustawa „Prawo własności przemysłowej” została uchwalona przez Sejm RP 30 czerwca 2000 r.
5. Wyjaśnij pojęcie „własność przemysłowa”?
Pojęcie własność przemysłowa, podobnie jak własność intelektualna nie jest w literaturze przedmiotu jednoznacznie rozumiane. Obejmuje ono najczęściej dobra niematerialne należące do grupy rozwiązań oraz oznaczeń, chronionych prawnie na mocy stosownych
  ustaw. W Polsce takim jedynym, jednolitym aktem prawnym jest ustawa „Prawo własności przemysłowej” z 30 czerwca 2000 r., wraz z aktami wykonawczymi.
6. Jaka instytucja, kiedy i w jakim zakresie dokonała ważnych zmian w ustawie „Prawo własności przemysłowej”?
W roku 2007 Sejm RP przyjął dwie ustawy wprowadzające istotne zmiany do ustawy „Prawo własności przemysłowej”. Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99 Poz. 662) stanowiąca implementację do polskiego prawa; dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej wprowadziła zmiany do tytułu IX Prawa własności przemysłowej w zakresie roszczeń w postępowaniu cywilnym. Weszła ona w życie 20 czerwca 2007 r.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 163, Poz. 958) wprowadziła również szereg zasadniczych zmian, które będą miały wpływ na procedurę udzielania praw wyłącznych, działanie Urzędu Patentowego RP oraz postępowanie karne i sporne.
Dopuszcza ona m. in. dokonywanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji w postaci elektronicznej, określa postępowanie w sprawie uznawania na terytorium RP ochrony międzynarodowych znaków towarowych zarejestrowanych w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków lub Protokołu do wyżej wym. porozumienia
 
 

320
 
 
 

321
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.