Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.
12.1 Patent wygasa na skutek24 :
• upływu okresu, na który został udzielony,
• zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób,
którym służą prawa na patencie,
• nie uiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej,
• trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego mikroorganizmu, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.
W sprawach, poza upływem okresu, na który został udzielony patent, Urząd Patentowy wydaje decyzje stwierdzające wygaśnięcie patentu. Wraz z wygaśnięciem patentu głównego tracą moc patenty dodatkowe. Jeżeli natomiast patent główny traci moc z przyczyny nie mającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu głównego stają się patentami i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny25.
Unieważnienie albo wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego26.24 Art. 90 ustawy Prawo własności przemysłowej
25 Art. 91ustawy Prawo własności przemysłowej
26 Art. 92 ustawy Prawo własności przemysłowej
 
Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory
użytkowe
1. Definicja wzoru użytkowego27.
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Zatem wzór użytkowy musi być nowy w ujęciu światowym, posiadać cechę użytkową i dotyczyć rozwiązania o charakterze technicznym. Określenie „rozwiązanie dotyczące przedmiotu o trwałej postaci” rozumie się rozwiązanie przejawiające się w kształcie lub budowie części składowych przedmiotu lub w konstrukcyjnym powiązaniu części składowych bądź też ukształtowaniu, gdy przedmiot jest jednoczęściowy28. Jeżeli części składowe przedmiotu zgłoszenia nie są powiązane ze sobą konstrukcyjnie lecz jedynie funkcjonalnie, wówczas rozwiązanie nie może być uznane za wzór użytkowy. W konsekwencji nie mogą być chronione jako wzory użytkowe rozwiązania dotyczące układów elektrycznych, pneumatycznych bądź hydraulicznych przedstawione w postaci blokowej lub schematów ideowych29.
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów30. Przy czym wzór użytkowy uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu

27 Art. 94 ustawy Prawo własności przemysłowej
28 Dec. Kom. Odw. Przy UP z 24 czerwca 1993r., odw. 1142/93, WUP 1994, nr 1, s. 85.
29 Dec. Kom. Odw. Przy UP z 30 stycznia 1975r., odw. 1465/74, WiR 1975, nr 11, s. 13.
 
 

34
 
 
 

35
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.