Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
 
Rozdział I
Wartości niematerialne i prawne w prowadzonej
działalności gospodarczej
1. Własność intelektualna i unormowania
prawne
W ujęciu encyklopedycznym – własność intelektualna (intellectual property) jest to własność dotycząca prawa posiadania, użytkowania i dysponowania produktami wytwarzanymi przez ludzką pomysłowość (intelekt) i obejmująca patenty, chronione znaki handlowe, prawa autorskie.1
Innowacje (innovation) w terminologii encyklopedycznej to postępowe zmiany polegające na zastępowaniu istniejących stanów nowymi pozytywnie ocenianymi w świetle kryteriów danej organizacji, polepszające warunki jej funkcjonowania na rynku i w otoczeniu, przyczyniające się do jej rozwoju i postępu w gospodarowaniu. W znaczeniu potocznym innowacja oznacza nowatorstwo, wprowadzanie czegoś jakościowo nowego w danej dziedzinie życia a także nową ideę, zmianę postrzeganą jako pewne novum. W przedsiębiorstwie przez innowacje rozumie się najczęściej nowości zastosowane w produktach, technice lub w zarządzaniu. Faktycznie zaś innowacje w przedsiębiorstwie dzielą się na procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe i środowiskowe.
Polska, jak podaje raport Komisji Europejskiej o innowacyjności krajowych gospodarek, tradycyjnie znalazła się w dalszej jego części. Za nami są tylko aspirujące do Unii Europejskiej Turcja i Chorwacja oraz niedawno do niej przyjęte Bułgaria i Rumunia, a także Łotwa.2
  Wskaźnik innowacyjności naszej gospodarki, według przywołanego raportu wynosi 0,24 w skali od 0 do 1. Miara oceny obejmuje 25 różnych kryteriów w pięciu grupach. Polska została sklasyfikowana w grupie krajów nazwanych doganiającymi. Wskaźnik wprawdzie jest niski, ale stale rośnie. Jeżeli obecna tendencja się utrzyma to do średniej unijnej dojdziemy za około 20 lat. Najbardziej innowacyjnym krajem świata jest Szwecja. W czołówce znajdują się takie kraje jak Finlandia, Dania, Niemcy i Wielka Brytania, zaś z poza UE Szwajcaria, Izrael, Japonia i USA. Termin innowacje w nauce ekonomii jest łączony szczególnie z J. Schumpeterem3, który uznawał, że innowacje to:
a) wprowadzenie na rynek nowego produktu, w sposób istotny różniącego się od innych,

1 Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet
2 Rzeczypospolita z dnia 15 lutego 2008 roku w artykule Polski problem z innowacyjnością, autorka A. Słojewska podaje raport Komisji Europejskiej o innowacyjności krajowych gospodarek,
3 (Schumpeter Joseph Alois (1883-1950), ekonomista austriacki, przedstawiciel kierunku historycznego w ekonomii. Profesor uniwersytetów w Grazu (1911- 1919) i Bonn (1925-1932), od 1932 profesor ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Zajmował się problematyką rozwoju gospodarczego, za główne jego czynniki uznawał przedsiębiorczość oraz innowacje techniczne i organizacyjne, był autorem nowatorskiej teorii wahań koniunkturalnych (cykl gospodarczy). Przewidywał transformację kapitalizmu w socjalizm na drodze rozwoju wielkich spółek akcyjnych. Spółki akcyjne powstały w XIX wieku i były ukierunkowane na tworzenie kapitału inwestycyjnego. U nas spółki akcyjne stanowiły formę przekształceń przedsiębiorstw państwowych na tę formę, która umożliwiała przejęcie dużych przedsiębiorstw państwowych przez małych akcjonariuszy. Zatem przejęła formę zawłaszczania dużych przedsiębiorstw zamiast tworzenia kapitału inwestycyjnego. Główne prace: Teoria rozwoju gospodarczego (1912, wydanie polskie 1960), Business Cycles (tom 1-2, 1939), Capitalism, Socialism and Democracy (1942), History of Economic Analysis(tom 1-2, 1954).)
 
 

6
 
 
 

7
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.