Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  sam narusza nie może się na uczciwość powoływać”. Znaki towarowe kombinowane, zawierające elementy graficzne jak i wzory przemysłowe podlegają ochronie ustawy Prawo autorskie i praw pokrewnych jako utwory. Zgodnie z art. 1 Prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w jakiejkolwiek postaci, niekoniecznie utrwalonej, może być przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Występują tu prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Roszczenia do każdego z tych praw są różne i dochodzenie może być równoczesne. Należy jednak wspomnieć o unormowaniu w zakresie wzoru przemysłowego w aspekcie prawa autorskiego, które zawarte zostało w art. 116 ustawy Prawo własności przemysłowej. Ochrona praw majątkowych do utworu przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.
Należy pamiętać, że prawa autorskie osobiste są nieograniczone w czasie, zaś treść utworu z twórcą nie podlegają zrzeczeniu lub zbyciu. Dobra osobiste są niezbywalne. Można jedynie w umowie zapisać, że twórca nie będzie korzystał z autorskich praw osobistych. W opracowaniu tylko zasygnalizowano problem prawa autorskiego w związku z utworami jakimi są wzory przemysłowe i znaki towarowe graficzne lub słowno – graficzne. Należy zatem zadbać o stosowne przekazanie praw do swobodnego ich wykorzystania w określonych polach eksploatacji.
 
Rozdział XI
Przepisy karne
1. Przepisy karne dotyczące prawa ochrony
własności przemysłowej
Przepisy karne dotyczą przede wszystkim przypisania sobie cudzego autorstwa oraz wprowadzenie oznaczeń niezgodnych z prawdą, prze co wprowadzają odbiorców towarów w błąd. Ustawodawca określił kary za określone czyny.
Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca dopuszcza się takich czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2116. Zatem poza sankcjami cywilnymi ( odszkodowawczymi ) występują również sankcje karne. W dotychczasowej wieloletniej praktyce nie spotkałem się z takimi sankcjami. Kierowane sprawy do prokuratora jak dotychczas w znanych mi przypadkach nie znalazły swojego finału zakreślonego w ustawie Prawo własności przemysłowej. Z reguły sprawy te umarzane są ze względu na małą szkodliwość czynu. Świadczy to o nikłej obronie praw autorskich. Zapewne poprzednia epoka ciągle daje znać o sobie gdzie twórca miał obowiązek dokonywać zgłoszeń, które w zamierzeniu miały służyć ludzkości. (Dekret Lenina) Dalej, kto,

116 Art. 303 ustawy Prawo własności przemysłowej
 
 

78
 
 
 

79
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.