Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  Tej samej karze podlega, kto przedmioty wymienione wyżej, wiedząc o mylnym ich oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające wywołać mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej120. Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny121.
Ściganie sprawców przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego. Orzekanie w sprawach o wprowadzenie nieprawdziwych oznaczeń następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia122.

120 Art. 307 ustawy Prawo własności przemysłowej
121 Art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej
122 Art. 310 ustawy Prawo własności przemysłowej
 
Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie
1. Unormowania prawne dotyczące projektów
racjonalizatorskich
Prawo własności przemysłowej pod pojęciem projekty wynalazcze wymienia: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i projekty racjonalizatorskie123. W stosunku do projektów racjonalizatorskich nie płyną na gruncie obowiązującego prawa własności przemysłowej, konsekwencje prawne lecz Ustawodawca dopuszcza funkcjonowanie racjonalizacji w przedsiębiorstwie. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji Paryskiej, projekty racjonalizatorskie nie należą do przedmiotów „własności przemysłowej”. Jednak przedsiębiorstwa na zasadzie dobrowolności mogą na gruncie przywołanej ustawy zajmować się racjonalizacją po spełnieniu pewnych uwarunkowań.
Określić zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców, mogą tworzyć sami przedsiębiorcy. Ustawa daje taką możliwość a zarazem zabezpiecza pewne prawa samym twórcom projektów racjonalizatorskich. Ustawodawca stwierdza, że przedsiębiorcy mogą (warunek fakultatywny) przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalonym przez siebie regulaminie racjonalizacji124. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski w rozumieniu ustawy, każde

123 Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej
124 Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej
 
 

82
 
 
 

83
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.