Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści
z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

    
  rozwiązanie nadające się do wykorzystania, nie będące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego125.
W regulaminie przedsiębiorca określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasad wynagradzania twórców tych projektów. Ustawodawca podaje, że Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania, ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba, że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy126.Twórca projektu racjonalizatorskiego ma prawo do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach127.
Z punktu widzenia ustawodawcy, twórcy nie są właścicielami projektów racjonalizatorskich, jedynie ich autorami, bowiem przedsiębiorca może uznać zgłoszone rozwiązanie za projekt racjonalizatorski. Nasuwa się pytanie: co w sytuacji gdy nie uzna danego rozwiązania za projekt racjonalizatorski? Czy twórca może swobodnie tym projektem dysponować. Należy tę sytuację uregulować w regulaminie jako, że sprawa może mieć różne rozstrzygnięcia prawne.

125 Art. 7 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej
126 Art. 8 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej
127 Art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej
 
Rozdział XIII
Możliwości ochrony własności przemysłowej
1. Ochrona w kraju i za granicą
Istnieją dwie formy zabezpieczenia twórczości technicznej:
• krajowa
• międzynarodowa, w oparciu o Konwencję Paryską na podstawie procedur międzynarodowych.
Ochrona krajowa obejmuje przedmioty ochrony wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej, które omówione zostały w poprzednim rozdziale oraz ochrona wynikająca z innych ustaw, zwłaszcza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ochrona międzynarodowa dotyczy ochrony wynalazków, którą przeprowadza się poprzez:
• zgłoszenie do poszczególnych krajów,
• zgłoszenie w ramach konwencji monachijskiej – patent europejski,
• zgłoszenie w ramach konwencji waszyngtońskiej – zwaną procedurą PCT,
• innych organizacji międzynarodowych jak: Wspólnoty Niepodległych Państw, OAPI, ARIPO, Patent Euroazjatycki.
Ochrona międzynarodowa w zakresie znaków towarowych występuje w ramach:
• porozumienia madryckiego, protokołu do tego porozumienia, poprzez wyznaczenie poszczególnych państw,
• znaku towarowego Wspólnotowego w OHIM Alicante, którego ochrona rozciąga się na kraje należące do Unii Europejskiej.
 
 

84
 
 
 

85
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony
Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw


Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Autorzy:
Zbigniew Gawski
Józef Waldemar Matusiak
Helena Nisztuk
Tadeusz Wilczarski

Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 


Wstęp ..............................2

Rozdział I
Wartości niematerialne
i prawne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej ........6

Rozdział II
Ochrona prawna własności przemysłowej ..................21

Rozdział III
Wzory użytkowe i prawa
ochronne na wzory
użytkowe ........................35

Rozdział IV
Wzory przemysłowe i prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych ...............38

Rozdział V
Topografia układów scalonych
i prawo z rejestracji...........53

Rozdział VI
Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych ..........58

Rozdział VII
Znaki towarowe i prawa ochronne ........................63

Rozdział VIII
Oznaczenia geograficzne..70

Rozdział IX
Roszczenia dotyczące
znaków towarowych i
oznaczeń geograficznych..74

Rozdział X
Roszczenia w zakresie
wzorów przemysłowych
i znaków towarowych
w aspekcie unormowań
prawnych poza ustawą
prawo własności przemysłowej...................77

Rozdział XI
Przepisy karne ................79

Rozdział XII
Projekty racjonalizatorskie..............83

Rozdział XIII
Możliwości ochrony
własności przemysłowej....85

Rozdział XIV
Nieuczciwa konkurencja....87

Rozdział XV
Tajemnica
przedsiębiorstwa.............109

Rozdział XVI
Powstawanie konstrukcji
wyrobów i procesów technologicznych............118

Rozdział XVII
Unormowania prawne
własności przemysłowej
na terytorium RP oraz
w Unii Europejskiej.........138

Rozdział XVIII
Konwencja Paryska........146

Rozdział XIX
Globalizacja w prawie patentowym...................152

Rozdział XX
Prawa i obowiązki
właścicieli i twórców
wynikające z praw
własności intelektualnej..160

Rozdział XXI
Dochodzenie roszczeń.......................179

Rozdział XXII
Naruszenie prawa wyłącznego ...................182

Rozdział XXIII
Postępowanie
prewencyjne...................186

Rozdział XXIV
Zabezpieczenie roszczenia.....................187

Rozdział XXV
Zabezpieczenie dowodów
i udzielenie informacji......188

Rozdział XXVI
Spory o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego................190

Rozdział XXVII
Spory o autorstwo projektu wynalazczego................191

Rozdział XXVIII
Zaniechanie niedozwolonych działań .........................193

Rozdział XXIX
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP............195

Rozdział XXX
Postępowania odwoławcze..................198

Rozdział XXXI
Zastępstwo stron w działaniu przed sądem i Urzędem Patentowym RP.............200

Rozdział XXXII
Praktyczne aspekty egzekucji prawnej z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ...............202

Rozdział XXXIII
Korzyści prawne i ekonomiczne wynikające
z prawnej ochrony
przedmiotów własności
przemysłowej................203

Rozdział XXXIV
Własność Przemysłowa w pytaniach i odpowiedziach...............320

Wykaz aktów
prawnych
.....................418Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.