Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 910)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz. U. z 2002 r., Nr 128, poz. 1413 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych. (Dz.U. z 2002 r., nr 40, poz.358r.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 91, poz. 564)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1) (tekst jednolity) Dz.U. z 2005 r., nr 244 poz.2080.
USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1) (tekst jednolity) - Dz.U. z 2003, Nr 153, poz.1503
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2005 r., nr 85 poz.727
  
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
REGULAMIN postępowania z projektami wynalazczymi

Załącznik nr 2
ZGŁOSZENIE PROJEKTU WYNALAZCZEGO

Załącznik nr 3
POTWIERDZENIE zgłoszenia projektu wynalazczego oraz STWIERDZENIE realizacji projektu wynalazczego

Załącznik nr 4
OPINIA Do zgłoszenia projektu wynalazczego

Załącznik nr 5
DECYZJA W SPRAWIE PROJEKTU WYNALAZCZEGO

Załącznik nr 6
ARKUSZ OBLICZENIA EFEKTÓW

Załącznik nr 7
DECYZJA w sprawie wynagrodzenia za projekt wynalazczy

Załącznik nr 8
REJESTR PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH

Załącznik nr 9
Pokrywa pojemnika
 
 

100
 
 
 

101
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.