Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
  osoby podającej się za twórcę – jest to warunek konieczny. Nie jest spełniony, jeżeli rozwiązanie przyjęto w gotowej postaci, np. z cudzej dokumentacji technicznej (..) albo, jeżeli wprost naśladuje ono (powiela) to, co nas otacza, np. sposoby działania przyrody, itp. Nie wyklucza jednak twórczej inspiracji cudzymi pomysłami ani obserwacją znanych zjawisk. Pomysł zainspirowany będzie rozwiązaniem, jeśli zostanie przystosowany do warunków technicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pomysł nie będzie rozwiązaniem, jeśli nie będzie zupełny. „Projekty wynalazcze, w tym racjonalizatorskie, służą celom praktycznym, mają zaspokajać określone potrzeby, np. zwiększać efektywność procesów wytwórczych, prowadzić do oszczędności nakładów, poprawiać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy itd. Z projektem racjonalizatorskim mamy, więc do czynienia dopiero wtedy, gdy zaproponowany przez racjonalizatora pomysł wskazuje wszystkie środki i działania niezbędne do osiągnięcia tego celu i poprzez wykorzystanie go, pozwala ten cel osiągnąć bez potrzeby podejmowania dalszych prac twórczych, przystosowawczych, adaptacyjnych itp. Stąd nie uważa się za rozwiązanie pomysłów ogólnych (samego tylko sformułowania problemu wymagającego rozwiązania czy wstępnej koncepcji rozwiązania) ani jakichkolwiek innych wyników twórczości intelektualnej, które nie zawierają pełnej, tzn. dostatecznie szczegółowej instrukcji („recepty”) skutecznego postępowania”18.

18 „Racjonalizacja w zakładzie pracy”, Andrzej Szewc, PARP, Warszawa 2007, str.34)
  
II. Projekt wynalazczy a przedsiębiorca
1. Jak rozumieć termin „przedsiębiorca”
Jako, że opracowanie ma wspomagać przedsiębiorców i termin „przedsiębiorca” jest ważnym terminem w prawie własności przemysłowej, spróbuję przybliżyć znaczenie tego terminu.
Myślę, że dla rozwiania wątpliwości związanych ze zgłaszaniem projektów do przedsiębiorcy, należy sobie odpowiedzieć na pytanie jak rozumieją to przepisy prawa wynalazczego oraz literatura i orzecznictwo w sprawach wynalazczości. „Odpowiedź na to pytanie w rozumieniu prawa własności przemysłowej, jest taka, że ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę prowadząca w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwanej dalej „działalnością gospodarczą i że przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż gospodarcza, a także do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej”19 Konkludując musi to być osoba:
– mająca osobowość prawną a więc może to być osoba fizyczna lub prawna
– prowadząca „działalność gospodarczą”, to znaczy jej działalność ma charakter zarobkowy a ta działalność powinna polegać na wytwórczości w budownictwie, handlu lub usługach”

19 „Racjonalizacja w zakładzie pracy”, Andrzej Szewc, PARP, Warszawa 2007, str.29, 30
 
 

24
 
 
 

25
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.