Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
 
IV. Obowiązki twórcy w stosunku do
przyjmującego projekt
Problemem jest to, że przepisy prawa nie formułują, jakie obowiązki ciążą na wynalazcy czy też racjonalizatorze, choć nie oznacza to, że ich nie można wyartykułować. Swoje uprawnienia przedsiębiorca zawsze może wyegzekwować stosując się do umowy zawartej z wynalazcą czy też racjonalizatorem. Tak samo zapisy regulaminu pozwalają na skuteczną egzekucję właściwych zachowań twórców projektów wynalazczych. Jeżeli wykonawca nie wykonuje w terminie zobowiązania z umowy wzajemnej (a do takich w większości należą umowy w sprawach projektów wynalazczych) przedsiębiorca może wyznaczyć dodatkowy termin do spełnienia świadczenia, z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Może także odstąpić od umowy.
Oczywiście, jeśli przedsiębiorca w wyniku niesolidności i niesumienności racjonalizatora poniesie szkodę, może także dochodzić naprawienia tej szkody . Twórca projektu wynalazczego musi liczyć się także ze zwrotem już otrzymanego wynagrodzenia, jeżeli było one nienależne, a więc nadmierne, czy pozostające w niesłusznej proporcji w stosunku do korzyści przedsiębiorcy. Sytuacja taka w praktyce może się zdarzyć, bo najczęściej wynagrodzenie obliczane jest na podstawie przewidywanych efektów. Podstawą zwrotu wynagrodzenia są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu29. Sądzę, że ta reguła może mieć także zastosowanie w stosunku do racjonalizatora, przy czym musi być ona zapisana w regulaminie. W tym miejscu należałoby wspomnieć także o obowiązkach „przyszłych racjonalizatorów”, to jest o osobach, z
   którymi zawarto umowę o dokonanie projektu wynalazczego lub które samorzutnie rozpoczęły prace nad dokonaniem projektu. Od momentu, kiedy zostały rozpoczęte te prace, osoba je wykonująca jest podmiotem prawa płynących z wewnątrzzakładowych uregulowań jak i powszechnie obowiązujących źródeł prawa. Jeśli podstawą prac jest umowa, to wszystkie prawa i obowiązki reguluje umowa. Jeśli coś w niej zostanie pominięte, to zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego. Praca nad projektem może wiązać się z dostępem osoby pracującej nad nim do tajemnicy państwowej i służbowej. Na osobie tej ciąży, więc obowiązek zachowania tajemnicy. Przepisy ustalają, iż:
– tajemnica państwowa – jest informacją określoną w wykazie rodzajów informacji stanowiących załącznik nr 1 do ustawy, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa;
– tajemnica służbowa – jest informacją niejawną niebędącą tajemnicą państwową, uzyskaną w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony

29 Dz.U.1964 r.. nr 16 poz..93 z późniejszymi zmianami - Art.405
 
 

46
 
 
 

47
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.