Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
  interes obywateli albo jednostki organizacyjnej30. Prawie identycznie to zagadnienie rozwiązuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dobrze byłoby, aby w stosownych regulacjach wewnątrzzakładowych na osoby pracujące nad projektami wynalazczymi nałożyć obowiązek informowania o podjęciu takich prac. Skutkiem dokonania projektu wynalazczego przez pracownika albo na podstawie umowy cywilnoprawnej istnieje obowiązek zgłoszenia projektu u przedsiębiorcy a podstawą tutaj są regulacje wewnątrzzakładowe i zawarta umowa.

30 Ustawa o ochronie informacja – Dz.U. z 2005, nr 196, poz. 1631 oraz Art.100 Kodeksu pracy - Dz.U.98.21.94 j.t.
  
V. Regulamin w sprawie projektów
racjonalizatorskich
Prawo „wynalazcze” proponuje rozwiązanie, które wskazuje na pewien model racjonalizacji, oparty na złożeniu, że działalność ta powinna być odpowiednio zorganizowana, tak aby wyeliminować nieporozumienia, które mogą powstać między przedsiębiorcą a pracownikami. Jeśli bowiem racjonalizacja ma spełnić swój cel, to musi być tak zorganizowana aby jej efektem było wyraźne sprzężenie pomiędzy dochodami przedsiębiorcy i korzyściami tych, którzy te dochody generują. Zaletą propozycji ustawodawcy jest prostota modelu bez braku ingerencji w szczegóły, z pozostawieniem swobody uregulowania tych zagadnień przez przedsiębiorcę. Rolę tą może spełnić swego rodzaju umowa pomiędzy przedsiębiorcą a pracobiorcami, którą będzie regulamin ustalający zasady rozpatrywania projektów wynalazczych. Regulamin w sprawach projektów racjonalizatorskich jest aktem prawnym regulującym stosunki jedynie w podmiocie, który go wydał. Oczywistym jest, że jako wydany na podstawie delegacji z prawa własności przemysłowej musi być z nią zgodny jak również z innymi aktami prawnymi wyższej rangi. Oprócz uregulowań czysto prawnych powinien także być „instrukcją”, co do toku postępowania, zarówno dla racjonalizatora jak i przedsiębiorcy. „Uprawnionym do wydania regulaminu jest przedsiębiorca. W praktyce oznacza to organ lub osobę, do których kompetencji należy wydawanie aktów zakładowych.”31

31 „Racjonalizacja w zakładzie pracy”, Andrzej Szewc, PARP, Warszawa 2007, str. 52 32 Załączniki – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
 

48
 
 
 

49
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.