Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
  tylko tych przedsiębiorców, którzy je mają.
Trzeba zwrócić uwagę, że nawet najlepiej opracowany regulamin nie spełni swego zadania, jeżeli nie będzie rozwiązań organizacyjnych w postaci stanowisk, które będą odpowiedzialne, za czynności administracyjne (rejestracja i gromadzenie dokumentacji związanej z kolejnymi fazami zmierzającymi do realizacji projektu; gromadzenie danych i rejestracja danych do ustalenia efektów korzystania z projektu i konsekwentnie obliczenie wynagrodzenia i jego wypłata) oraz za decyzje wydawane w toku korzystania z projektu (decyzja o przyjęciu projektu, decyzja w sprawie uzyskania praw wyłącznych, decyzja o wynagrodzeniu i jego wypłacie) przez osoby mające uprawnienia do ich wydania, czyli mające właściwe kompetencje a także osób, które obliczą stosowne wynagrodzenie.
Jak już wspominano wyżej w toku prowadzenia spraw związanych z „obsługą” projektów wynalazczych przydatne są umowy, w których można, a nawet należy, dokładnie określić obowiązki i uprawnienia stron zawieranej umowy. W celu przybliżenia, minimalnych zapisów, które w takich umowach powinny się znaleźć, opracowane „wzory”, które mogą być przydatne w przedsiębiorstwie33.

33 Załącznik – 13, 14, 15
  
VI. Roszczenia twórcy w stosunku do
korzystającego z projektu wynalazczego
Głównym roszczeniem twórcy, także twórcy projektu racjonalizatorskiego, jest roszczenie o wypłatę wynagrodzenia przyznanego ustawowo. Spór o wynagrodzenie toczy się przed sądem cywilnym pomiędzy przedsiębiorcą korzystającym z wynalazku, wzoru użytkowego … a pracownikiem, jeżeli uzna on, że wynagrodzenie za jego projekt jest niewłaściwie obliczone. Oczywiście postępowanie toczy się na wniosek twórcy. „W postępowaniu, w którym twórca dochodzi roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące postępowania w sprawach o roszczenia pracowników.”34 Twórcy nie są zwolnieni od kosztów sądowych, bowiem uchwała SN, w uzasadnieniu tej tezy uznaje, „że umowa o pracę nie może być źródłem zobowiązania pracownika do opracowania projektu wynalazczego, a w ramach obowiązków przewidzianych w umowie o pracę pracodawca nie może żądać od pracownika opracowania projektu wynalazczego”. Tak, więc według oceny SN, sprawa o wynagrodzenie za projekt wynalazczy dokonany przez pracownika nie jest związana ze stosunkiem pracy. Roszczenie o wynagrodzenia za projekt wynalazczy ma charakter cywilny i nie jest roszczeniem ze stosunku pracy. W przypadku współautorstwa, każdy z twórców może dochodzić swojego wynagrodzenia oddzielnie a więc każdy

34 „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” dr Piotr Kostański; C.H.Beck; Warszawa 2010; str.153
 
 

52
 
 
 

53
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.