Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
 
VII. Roszczenia przedsiębiorcy w stosunku do
twórcy
projektu wynalazczego Przepisy milczą na temat obowiązków ciążących na racjonalizatorach i w niewielkim zakresie regulują obowiązki wynalazcy w stosunku do przedsiębiorcy. Obowiązki wynalazcy można wywieść z przepisu dotyczącego praw do projektu wynalazczego dokonanego przez pracownika albo przy pomocy przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może skorzystać z egzekucji obowiązków twórców projektów wynalazczych. Podstawą prawną do egzekwowania obowiązków są przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności kontraktowej37.
Opierając się na wspomnianych przepisach przedsiębiorca może, między innymi:
– wystąpić do sądu z żądaniem upoważnienia go do wykonania czynności na koszt racjonalizatora;
– egzekwowania zastrzeżonych na tę okoliczność kar umownych.
Jeśli twórca był zobowiązany do tajemnicy obejmującej niektóre informacje konieczne do dokonania czy realizacji projektu a tego nie dotrzymał, to przedsiębiorca może wystąpić z roszczeniem w stosunku do twórcy/ współtwórców z powołaniem się na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zażądać od niego, między innymi:
– zaniechania niedozwolonych działań;

37 Dz.U.1964 r.. nr 16 poz..93 z późniejszymi zmianami - Art.471 i następne
   – usunięcia skutków niedozwolonych działań;
– naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych.
 
 

56
 
 
 

57
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.