Helena Nisztuk
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

     
  od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.
4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
  
Wykaz aktów prawnych
I. Istotne
Przywołane niżej akty prawne są najistotniejsze dla właścicieli jak i twórców projektów wynalazczych. Dobrze byłoby aby były one łatwo dostępne aby zarówno przedsiębiorca jak twórca mógł z nich skorzystać w każdym momencie. Zostały one uszeregowane, moim zdaniem, według ich ważności i przydatności w praktyce gospodarczej.
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity) - Dz.U z 2003 r., Nr 119, poz. 1117
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY Dz.U.1964r.. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami
II. Do wiadomości
Akty prawne przywołane w tej części, mogą okazać się pomocne w rzeczywistych sytuacjach jako wspomagające podjęcie decyzji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych związanych z postępowaniem w sprawie projektów wynalazczych. Trzeba jednak zauważyć, iż wykorzystanie niektórych przepisów z tychże aktów wymaga pogłębionej wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej.
Wszystkie te akty uszeregowałam, w mojej ocenie, według ich ewentualnej przydatności.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119); zmienione
 
 

98
 
 
 

99
 
<- poprzednia strona następna strona ->  

.

Książka:
Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji
dla Przedsiębiorstw

Autor:
Helena Nisztuk

Mały Poradnik w Sprawach Wynalazczości i Racjonalizacji dla Przedsiębiorstw

pobierz książkę w pdf

 
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.