WZÓR PRZEMYSŁOWY / autor: Adam Bogacz


Jak wynika z definicji ustawowej, wzorem przemysłowym jest nowa postać wytworu lub jego części, która musi posiadać indywidualny charakter. Tworzenie nowych, ciekawych
i cechujących się oryginalnością wzorów określa się mianem wzornictwa przemysłowego. Działalność wzornicza występuje w wielu dziedzinach naszego życia, poczynając od przemysłu motoryzacyjnego, przez przemysł meblarski, budownictwa, a kończąc na przedmiotach gospodarstwa domowego. Producenci wyrobów powszechnego użytku i nie tylko, dążą do uzyskania przewagi nad konkurencją wprowadzając na  rynek nowe wyroby, różniące się od dotychczasowych kształtem, kolorystyką, rodzajem materiału przyjemnego
w dotyku lub odróżniającego się odmienną fakturą. Przez odbiorców towary lub ich elementy składowe odbierane są jako bardziej estetyczne. Mając zatem do wyboru, wyroby o podobnej użyteczności, wybór zakupu padnie na te ładniejsze.


czytaj więcej

.

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE / autor: Adam Bogacz

Prawo własności przemysłowej dopuszcza ochronę własnych produktów. Ochrona ta może być realizowana w formie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego lub nazw pochodzenia produktów przemysłowych, rękodzielniczych i innych spełniających wymagania stawiane takim oznaczeniom. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, oznaczenia geograficzne nie dotyczą usług, produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz produktów rolnych i środków spożywczych wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady (WE) w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, oraz napojów spirytusowych, których oznaczenia geograficzne podlegają wpisowi na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych.


czytaj więcej

.

WYNALAZEK / autor: Adam Bogacz

Wynalazek jest najbardziej doniosłą i pożądaną przez twórców kategorią projektu wynalazczego występującą w ustawie Prawo własności przemysłowej. Jest to kategoria bardziej niż inne obwarowana wymogami, jakie należy spełnić, aby rozwiązanie techniczne pretendujące do uznania go za wynalazek, za taki zostało uznane przez Urząd Patentowy R.P. Formą ochrony wynalazku jest patent, czyli wyłączne prawo do korzystania z wynalazku
w sposób zawodowy lub zarobkowy na terenie terytorium Rzeczypospolitej przez okres 20 lat, pod warunkiem wnoszenia opłat ochronnych. Na ulepszenie techniczne wynalazku chronionego patentem, można uzyskać patent dodatkowy.


czytaj więcej

.

WZÓR UŻYTKOWY / autor: Adam Bogacz

W przeszłości wzór użytkowy stanowił kategorię projektu wynalazczego, na którą najczęściej uzyskiwano ochronę prawną. Wynikało to skąd, że wymogi, jakie należało spełnić przed Urzędem Patentowym R.P., były mniej restrykcyjne w porównaniu do uzyskania ochrony na wynalazek. Dotyczyło to cechy nazywanej we wcześniejszych przepisach krajowych „nieoczywistością”, a obecnie „poziomem wynalazczym”. Występował w przepisach prawa wynalazczego obok wzoru zdobniczego, który był kojarzony wyłącznie
z cechami estetycznymi. Wzór użytkowy należał do zbiorczego pojęcia innowacji określanej projektem wynalazczym, i dotyczył rozwiązań o charakterze technicznym a zwłaszcza konstrukcyjnym w szerokim ujęciu.


czytaj więcej

.

ZNAK TOWAROWY / autor: Adam Bogacz

Prowadząc działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca stara się odróżniać na rynku od innych przedsiębiorców. Działania te służą budowie własnej marki, co w dłuższej perspektywie pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.


czytaj więcej

.

Innowacyjna gospodarka / autor: Tadeusz Wilczarski

Działalność gospodarcza ściśle związana jest z rozwojem szeroko pojętej innowacyjności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


czytaj więcej

.

Prawa wyłączne / autor: Tadeusz Wilczarski

Prawa wyłączne to nadana wyłączność na korzystanie z przedmiotów własności przemysłowej na terytorium dokonanego zgłoszenia. Prawa wyłączne nadawane są przez Urzędy Patentowe na przedmioty własności przemysłowej.


czytaj więcej

.

Naruszenie prawa wyłącznego / autor: Tadeusz Wilczarski

Naruszenie prawa wyłącznego z patentu. W praktyce występują dwa obiegowe stwierdzenia: naruszenie prawa z patentu oraz naruszenie prawa do patentu.


czytaj więcej

.

Przedmioty własności przemysłowej / autor: Tadeusz Wilczarski

Przedmioty własności przemysłowej podlegające ochronie na zasadzie prawa wyłącznego określone zostały w ustawie Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku, która weszła w życie 22 sierpnia 2001 roku.


czytaj więcej

.

Przedmioty własności przemysłowej (c.d.) / autor: Tadeusz Wilczarski

Przedmioty własności przemysłowej podlegające ochronie na zasadzie prawa wyłącznego określone zostały w ustawie Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku, która weszła w życie 22 sierpnia 2001 roku.


czytaj więcej

.

Praktyczny wkład jednostki naukowej / autor: Piotr Wolszczak

W niniejszym tekście wymienione zostaną praktyczne przykłady współpracy firm sektora MŚP z Uczelnią Techniczną. Celem prezentacji przykładów jest zainspirowanie do nawiązania współpracy Przedsiębiorców z Jednostkami Naukowymi i wspólne rozwiązywanie interesujących zagadnień.


czytaj więcej

.

Współpraca uczelni technicznej z przedsiębiorstwami sektora MŚP / autor: Piotr Wolszczak

Uczelnie w szerokim zakresie mogą wspierać rozwój MŚP. W wielu przypadkach, kiedy firma sama nie prowadzi własnej działalności B+R  współpraca ta jest utrudniona. W artykule omówiono możliwości wynikające ze współpracy uczelni technicznej i przedsiębiorstwa sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz trudności związane z tą współpracą.


czytaj więcej

.

Badania naukowe w mikroprzedsiębiorstwie, prawda czy fałsz / autor: Piotr Wolszczak

W artykule przedstawiono wyniki współpracy mikroprzedsiębiorstwa i uczelni wyższej realizowanej w formie stażu pracownika naukowego w firmie.


czytaj więcej

.

Transfer wiedzy z nauki do biznesu - przypadek praktyczny / autor: Piotr Wolszczak

W artykule opisano przypadek współpracy Przedsiębiorstwa z branży tekstylnych okiennych osłon przeciwsłonecznych (rolet i vertikali) z Politechniką Lubelską w zakresie automatyzacji procesów produkcji.


czytaj więcej

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.