Test z ochrony własności przemysłowej

Podstawa prawna na której oparte są pytania - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. Z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Stan prawny na dzień 1 lutego 2011r..

Wypełnij i zatwierdź pytania


Pytanie 1.
Określenie "projekty wynalazcze" obejmuje:


wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i projekty racjonalizatorskie;

wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe i topografie układów scalonych;

wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.


Pytanie 2.
Wspólne prawo ochronne dotyczy oznaczenia, które:


jest używane przez jednego przedsiębiorcę do oznaczania różnych towarów podobnych rodzajowo;

jest używane dla jednego towaru - łącznie przez producenta i dystrybutora tego towaru;

jest przeznaczone do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili je wspólnie i postępują zgodnie z zasadami, określonymi w regulaminie znaku, przyjętym przez tych przedsiębiorców;


Pytanie 3.
Od topografii wymaga siÄ™ - jako warunek ustanowienia ochrony prawnej:


aby była nowa i nieujawniona publicznie;

aby nie była wcześniej wykorzystywana w celach handlowych;

aby była oryginalna, czyli aby stanowiła wynik pracy intelektualnej jej twórcy i nie była powszechnie znana w momencie jej powstania, a jej ewentualne jawne wykorzystywanie w celach handlowych (przed zgłoszeniem) nie trwało dłużej niż dwa lata oraz aby od jej dokonania i utrwalenia w dowolnej formie minęło mniej niż 15 lat; może przy tym być złożona z elementów powszechnie znanych pod warunkiem, że kombinacja tych elementów jest oryginalna;


Pytanie 4.
Udzielenie prawa z rejestracji następuje przez zarejestrowanie topografii i jest możliwe:


po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo;

po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, nie ma przeszkód do uzyskania prawa z rejestracji i została uiszczona opłata za pierwszy okres ochrony;

po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo i nie występują przeszkody, uniemożliwiające udzielenie prawa z rejestracji;


Pytanie 5.
Urząd Patentowy nie może.... - wskaż tezę fałszywą:


udostępnić osobom trzecim - bez zgody zgłaszającego - informacje o zgłoszeniu topografii przed udzieleniem prawa z rejestracji;

ujawniać - bez zgody uprawnionego - materiał identyfikujący topografię, także po udzieleniu prawa z rejestracji;

ujawnić dokumentację na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości albo stronom sporu co do ważności udzielonego prawa lub co do naruszenia prawa;


Pytanie 6.
Na prawo z rejestracji topografii nie może być udzielona licencja:


dorozumiana - według artykułu 81 z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej;

otwarta - według artykułu 80 z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej;

przymusowa - według artykułu 82 z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej;


Pytanie 7.
Urząd Patentowy prowadzi wymagane prawem rejestry dla różnych kategorii ochrony; wpisy w tych rejestrach:


mają charakter poufny i są dostępne dla osób trzecich tylko w wyjątkowych okolicznościach, na należycie uzasadniony wniosek;

są dostępne tylko dla podmiotów, które wykażą swój interes prawny;

są dostępne powszechnie, jawne i traktowane zgodnie z domniemaniem, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść;


Pytanie 8.
Urząd Patentowy rozstrzyga w postępowaniu spornym sprawy:


o stwierdzenie prawa korzystania ze wzoru użytkowego w przypadku używacza uprzedniego (A. 71) oraz używacza późniejszego (A. 75);

o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w A. 192 ust. 1, tj. oznaczenia, które przestało spełniać wymagania ustawowe, albo nie było używane - bez istotnych powodów - przez okres pięciu lat;

o ustalenie wysokości wynagrodzenia za korzystanie ze wzoru przemysłowego;


Pytanie 9.
Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu:


po roku od daty, kiedy naruszenie miało miejsce;

z upływem 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu jego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia;

z upływem 10 lat;


Pytanie 10.
Zgłoszenia projektu racjonalizatorskiego należy dokonać:


w Terenowym (lub Wojewódzkim) Klubie Techniki i Racjonalizacji;

w Urzędzie Patentowym RP;

w przedsiębiorstwie, w którym projekt ten może być wykorzystany;

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.