Test z ochrony własności przemysłowej

Podstawa prawna na której oparte są pytania - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. Z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Stan prawny na dzień 1 lutego 2011r..

Wypełnij i zatwierdź pytania


Pytanie 1.
Urząd Patentowy RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku:


w "Wiadomościach Urzędu Patentowego";

w "Biuletynie Urzędu Patentowego";

w dwóch gazetach codziennych o zasięgu ogólnopolskim;


Pytanie 2.
Akta zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego przed ogłoszeniem o zgłoszeniu:


nie są ujawniane ani udostępniane osobom nieuprawnionym bez zgody zgłaszającego;

są udostępniane osobom trzecim tylko za specjalną opłatą;

nie są udostępniane nawet zgłaszającemu;


Pytanie 3.
Po zgłoszeniu wynalazku do opatentowania zgłaszający - do czasu wydania decyzji w sprawie tego zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP:


może wprowadzać dowolne zmiany w dokumentacji zgłoszeniowej;

może - i powinien pod rygorem umorzenia postępowania - wnosić dokumenty, wyjaśnienia, poprawki i uzupełnienia w dokumentacji zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami UP i we wskazanych przez UP terminach;

nie może wprowadzać żadnych zmian;


Pytanie 4.
Licencja przymusowa jest:


odpłatna i niewyłączna;

wyłączna;

nieodpłatna;


Pytanie 5.
Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli:


przed zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym do rejestracji nie był ujawniony lub publicznie udostępniony znawcom zagadnienia;

przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji identyczny (lub różniący się nie istotnie) wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie itp. w sposób gwarantujący, że jest w zasięgu osób działających profesjonalnie w dziedzinie, której wzór dotyczy;

przed zgłoszeniem nie był udostępniony wytwórcom oraz nabywcom w formie opisu, modelu lub w podobny sposób;


Pytanie 6.
Zgłoszenie wzoru przemysłowego do rejestracji powinno obejmować:


podanie, ilustrację wzoru i zastrzeżenia szczegółów chronionych;

podanie, ilustrację wzoru, opis wzoru i skrót opisu;

podanie (ze wskazaniem zgłaszającego i przedmiotu zgłoszenia oraz z wnioskiem o udzielenie prawa z rejestracji) oraz ilustrację wzoru przemysłowego i opis wyjaśniający (jasno i wyczerpująco) ilustrację wzoru przemysłowego;


Pytanie 7.
Wspólny znak towarowy może uzyskać:


organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i używająca ten znak w obrocie na równi ze zrzeszonymi w niej podmiotami, z przestrzeganiem zasad określonych w regulaminie znaku, przyjętym przez tę organizację;

organizacja mająca osobowość prawną, nie używająca tego znaku towarowego, ale nadzorująca zrzeszone w niej podmioty (wykorzystujące znak) pod kątem zasad ustalonych w regulaminie znaku;

przedsiębiorcy ubiegający się o wspólne prawo ochronne;


Pytanie 8.
Ochrona topografii trwa - w ujęciu uproszczonym - nie dłużej, niż:


15 lat od daty jej dokonania i utrwalenia;

10 lat od daty udzielenia prawa z rejestracji;

10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub zawierający ją układ scalony była - był wprowadzona(y) do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, z zastrzeżeniem, że skutkuje termin upływający wcześniej;


Pytanie 9.
Termin do uiszczenia opłaty jednorazowej za ochronę lub opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi:


jeden miesiąc od daty doręczenia wezwania;

trzy miesiące od daty doręczenia wezwania;

dziesięć dni od daty doręczenia wezwania;


Pytanie 10.
Twórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego może dochodzić roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego rozwiązania przed sądem:


rejonowym;

Najwyższym;

okręgowym;

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.