Test z ochrony własności przemysłowej

Podstawa prawna na której oparte są pytania - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. Z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Stan prawny na dzień 1 lutego 2011r..

Wypełnij i zatwierdź pytania


Pytanie 1.
Urząd Patentowy ogłasza o zgłoszeniu wynalazku:


niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu;

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wynalazku;

przed upływem 2 miesięcy od daty decyzji o udzieleniu patentu;


Pytanie 2.
Osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku:


od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku;

od dnia sporządzenia sprawozdania o stanie techniki w związku z tym zgłoszeniem wynalazku;

w dowolnym czasie po wpłynięciu zgłoszenia wynalazku, gdy jest mu nadany numer i stwierdzona data wpływu;


Pytanie 3.
W przypadku wygaśnięcia lub unieważnienia dodatkowego prawa ochronnego dokonuje się informującego o tym fakcie wpisu:


w rejestrze patentowym;

w rejestrze wzorów użytkowych;

w rejestrze wzorów przemysłowych;


Pytanie 4.
Wspólne prawo ochronne dotyczy oznaczenia, które:


jest używane przez jednego przedsiębiorcę do oznaczania różnych towarów podobnych rodzajowo;

jest używane dla jednego towaru - łącznie przez producenta i dystrybutora tego towaru;

jest przeznaczone do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili je wspólnie i postępują zgodnie z zasadami, określonymi w regulaminie znaku, przyjętym przez tych przedsiębiorców;


Pytanie 5.
Jedno zgłoszenie znaku towarowego może dotyczyć:


nie więcej niż 3 znaków;

tylko jednego znaku;

maksymalnie 5 znaków;


Pytanie 6.
Zgłoszenie oznaczenia geograficznego do rejestracji powinno zawierać:


dokładne określenie zgłaszanego oznaczenia geograficznego, oznaczonego nim towaru, terenu pochodzenia oraz szczególnych cech lub właściwości towaru, sposobu wytwarzania i metod nadzoru procesów wytwórczych;

określenie zgłaszanego oznaczenia i towaru, którego dotyczy oraz specyficznych cech tego towaru, przypisywanych środowisku geograficznemu, a także przedsiębiorców używających tego oznaczenia;

dokładne określenie: zgłaszanego oznaczenia geograficznego i towaru, do którego ono jest przypisane, granic terenu, do którego się ono odnosi, szczególnych cech lub właściwości towaru - zwłaszcza fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych czy organoleptycznych cech towaru w powiązaniu ich ze środowiskiem lub pochodzeniem geograficznym, a także warunków, których spełnienie uprawnia do korzystania z danego oznaczenia - jak sposób wytwarzania i metody kontroli, wymagania lub cechy szczególne oraz zestawienie przedsiębiorców używających tego oznaczenia;


Pytanie 7.
Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne po stwierdzeniu, że:


oznaczenie jest nowe (nie było znane, stosowane) i oryginalne;

oznaczenie nie koliduje z ważnym prawem ochronnym na znak towarowy;

zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo, przez co rozumie się m.in., że nie wprowadza w błąd co do pochodzenia towaru i jego szczególnych cech i właściwości oraz spełnia wszystkie określone w ustawie warunki udzielenia prawa z rejestracji;


Pytanie 8.
Prawidłowo dokonane w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenie topografii układu scalonego powinno zawierać:


podanie, opis topografii z danymi do jej identyfikacji i skrót opisu;

podanie, materiał identyfikujący topografię i jej opis oraz rysunki;

podanie, materiał identyfikujący topografię z danymi niezbędnymi do jednoznacznego określenia topografii i oświadczenie o dacie wprowadzenia do obrotu, jeżeli to już wcześniej nastąpiło;


Pytanie 9.
Zgłoszenia projektu racjonalizatorskiego należy dokonać:


w Terenowym (lub Wojewódzkim) Klubie Techniki i Racjonalizacji;

w Urzędzie Patentowym RP;

w przedsiębiorstwie, w którym projekt ten może być wykorzystany;


Pytanie 10.
KorzystajÄ…cy z wynalazku na podstawie licencji przymusowej:


jest zwolniony z opłaty licencyjnej;

jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną;

wnosi opłatę licencyjną na konto Urzędu Patentowego, jako organu reprezentującego w tej sytuacji Skarb Państwa;

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.