Test z ochrony własności przemysłowej

Podstawa prawna na której oparte są pytania - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. Z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Stan prawny na dzień 1 lutego 2011r.



.

Wypełnij i zatwierdź pytania


Pytanie 1.
Urząd Patentowy RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku:


w "Wiadomościach Urzędu Patentowego";

w "Biuletynie Urzędu Patentowego";

w dwóch gazetach codziennych o zasięgu ogólnopolskim;


Pytanie 2.
Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli:


takie jest żądanie zgłaszającego;

taka jest decyzja Urzędu Patentowego RP;

dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa i decyzję w sprawie jego utajnienia podejmie uprawniony organ Państwa (tj. Minister Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego);


Pytanie 3.
Gdy uprawniony organ państwowy podejmie decyzję o tajności zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP wynalazku - Urząd Patentowy:


ogłasza o tym niezwłocznie w Biuletynie Urzędu Patentowego;

rozpatruje zgłoszenie w pierwszej kolejności, a o podjętej w jego sprawie decyzji powiadamia wyłącznie zgłaszającego;

nie rozpatruje tego zgłoszenia w okresie trwania jego tajności;


Pytanie 4.
Patent zależny można uzyskać:


w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP;

po zawarciu odpowiedniej umowy między właścicielem patentu wcześniejszego oraz podmiotem zgłaszającym wynalazek, będący udoskonaleniem tego wcześniejszego wynalazku;

w wyniku decyzji Urzędu Patentowego wydanej w postępowaniu spornym, wszczętym na wniosek zainteresowanej strony;


Pytanie 5.
Prokurator Generalny RP lub Prezes Urzędu Patentowego:


nie angażuje się w postępowania dotyczące ewentualnego unieważnienia patentu;

może przystąpić do toczącego się postępowania o unieważnienie patentu, gdy zagrożony jest interes przedsiębiorstwa będącego własnością Skarbu Państwa;

może w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie;


Pytanie 6.
Nazwa "układ scalony" odnosi się do:


wytworu przestrzennego, jedno- lub wielowarstwowego z elementów półprzewodnikowych tworzących ciągłą warstwę wraz z ich połączeniami i fragmentami izolacji, połączonymi w sposób trwały;

przestrzennego wytworu jedno- lub wielowarstwowego, utworzonego z elementów materiału półprzewodnikowego tworzącego warstwę ciągłą i z wzajemnych połączeń przewodzących tych elementów i obszarów izolujących, sprzężonych ze sobą nierozdzielnie w celu spełniania funkcji elektronicznych;

wytworu przestrzennego jednowarstwowego albo wielowarstwowego z materiału półprzewodnikowego w postaci ciągłej warstwy, w której rozróżnia się elementy półprzewodnikowe, ich połączenia i przestrzenie izolujące, w całości sprzężone ze sobą, a cały układ funkcjonuje jako elektryczny;


Pytanie 7.
Urząd Patentowy prowadzi wymagane prawem rejestry dla różnych kategorii ochrony; wpisy w tych rejestrach:


mają charakter poufny i są dostępne dla osób trzecich tylko w wyjątkowych okolicznościach, na należycie uzasadniony wniosek;

są dostępne tylko dla podmiotów, które wykażą swój interes prawny;

są dostępne powszechnie, jawne i traktowane zgodnie z domniemaniem, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść;


Pytanie 8.
Do kompetencji sądu powszechnego rozpatrującego sprawy w trybie postępowania cywilnego nie należy:


ustalenie prawa do patentu;

stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego;

zmiana decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;


Pytanie 9.
O prawo do ustanowienia (stwierdzenia w formie oficjalnej istnienia) patentu zależnego może ubiegać się:


uprawniony z patentu głównego - w formie wniosku do Urzędu Patentowego;

dowolna osoba trzecia, która ma w tym interes prawny;

właściciel wynalazku, który nie może funkcjonować samoistnie (gdyż wkracza częściowo w uprawnienia z patentu udzielonego wcześniej) - w postępowaniu spornym;


Pytanie 10.
Licencja przymusowa:


może być przeniesiona na inną osobę;

nie może być przeniesiona na inną osobę;

może być przeniesiona na inną osobę tylko łącznie z patentem zależnym;

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.