Test z ochrony własności przemysłowej

Podstawa prawna na której oparte są pytania - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. Z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Stan prawny na dzień 1 lutego 2011r..

Wypełnij i zatwierdź pytania


Pytanie 1.
Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli:


takie jest żądanie zgłaszającego;

taka jest decyzja Urzędu Patentowego RP;

dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa i decyzję w sprawie jego utajnienia podejmie uprawniony organ Państwa (tj. Minister Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego);


Pytanie 2.
Wynalazkiem na terytorium RP, zgodnie z ustawą "Prawo własności przemysłowej" może być:


program komputerowy;

odkrycie naukowe;

sposób obróbki powierzchniowej stali;


Pytanie 3.
Prawo własności przemysłowej obowiązujące w Polsce nie pozwala na:


korzystanie z wynalazku we własnym zakresie przez współuprawnionego z patentu - bez zgody pozostałych współuprawnionych;

korzystanie - w niezbędnym wymiarze - z wynalazku dla celów państwowych, gdy jest to konieczne;

ograniczanie przez uprawnionego z patentu skali produkcji w celu wzmożenia popytu i utrzymania wysokiej ceny opatentowanego wyrobu;


Pytanie 4.
Umowa licencyjna (upoważnienie przez uprawnionego z patentu innej osoby do korzystania z jego wynalazku) dla jej ważności powinna być sporządzona:


w postaci zapisu elektronicznego;

w formie pisemnej;

w drodze porozumienia ustnego;


Pytanie 5.
Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli:


przed zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym do rejestracji nie był ujawniony lub publicznie udostępniony znawcom zagadnienia;

przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji identyczny (lub różniący się nie istotnie) wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie itp. w sposób gwarantujący, że jest w zasięgu osób działających profesjonalnie w dziedzinie, której wzór dotyczy;

przed zgłoszeniem nie był udostępniony wytwórcom oraz nabywcom w formie opisu, modelu lub w podobny sposób;


Pytanie 6.
Urząd Patentowy ogłasza o zgłoszeniu znaku towarowego:


w prasie codziennej;

w "Wiadomościach Urzędu Patentowego";

w "Biuletynie Urzędu Patentowego";


Pytanie 7.
Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne po stwierdzeniu, że:


oznaczenie jest nowe (nie było znane, stosowane) i oryginalne;

oznaczenie nie koliduje z ważnym prawem ochronnym na znak towarowy;

zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo, przez co rozumie się m.in., że nie wprowadza w błąd co do pochodzenia towaru i jego szczególnych cech i właściwości oraz spełnia wszystkie określone w ustawie warunki udzielenia prawa z rejestracji;


Pytanie 8.
Grono producentów, wskazanych w zgłoszeniu oznaczenia geograficznego do rejestracji jako uprawnionych do używania tego oznaczenia:


jest stałe i nie może być modyfikowane;

może być rozszerzone na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeżeli legitymuje się on pozytywną opinią wydaną przez uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji, a także może być pomniejszone przez skreślenie z rejestru - na wniosek tegoż uprawnionego - tego producenta, którego towary nie spełniają albo przestały spełniać warunki będące podstawą udzielenia prawa z rejestracji;

może być rozszerzone - bez żadnych uwarunkowań - na wniosek zainteresowanego tym przedsiębiorcy;


Pytanie 9.
Topografię układu scalonego stanowi:


rozwiązanie polegające na przestrzennym, przedstawionym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest aktywny, oraz części lub wszystkich połączeń układu scalonego;

przestrzenne rozmieszczenie elementów i ich połączeń, przy czym co najmniej jeden element jest aktywny;

rozwiązanie polegające na przestrzennym rozmieszczeniu elementów i ich połączeń, z udziałem minimum jednego elementu aktywnego;


Pytanie 10.
Oznaczenie towaru podrobionym znakiem towarowym i wprowadzenie do obrotu takiego towaru podlega:


karze grzywny;

karze więzienia do lat 3;

karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.