OZNACZENIA GEOGRAFICZNE / autor: Adam Bogacz

Podstawowym źródłem prawa dla ochrony oznaczeń geograficznych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117 z późniejszymi zmianami. Uregulowania dotyczące oznaczeń geograficznych zawarte są dziale II tytułu „Znaki towarowe oznaczenia geograficzne poczynając od art.174.
W rozdziale 1 tego działu umieszczone są uregulowania wstępne, wraz z definicją oznaczenia geograficznego oraz nazwy regionalnej. Nowelizacje ustawy, w związku
z wejściem Polski do Unii Europejskiej wprowadziły szereg zmian w tym rozdziale, wyłączając z pojęcia oznaczenia geograficznego oprócz usług także towary, którymi są produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi i wymienione w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, produkty rolne i środki spożywcze wymienione w załącznikach do rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych, środków spożywczych oraz napojów spirytusowych, które podlegają wpisowi na krajową listę chronionych oznaczeń.
Unormowania dotyczące wymogów, jakim muszą podlegać zgłoszenia oznaczeń geograficznych, oraz tryb rozpatrywania zgłoszeń przez Urząd patentowy, zawarte są rozdziale 2. Nowelizacja ustawy z 2007 wprowadziła zasadę, że zgłoszenie oznaczenia geograficznego może dotyczyć tylko jednego zgłoszenia i tylko jednego towaru.
W omawianym rozdziale ujęte są zasady rozstrzygania kolizji oznaczenia geograficznego ze znakiem towarowym, oraz przypadki, w których następuje odmowa udzielenia prawa
z rejestracji.
W rozdziale 3 począwszy od art.184, ustawodawca określa zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy prawa z rejestracji. Wskazane są warunki, na jakich może być używane oznaczenie objęte prawem z rejestracji przez osobę, nieuprawnioną, która używała je wcześniej przed powstaniem prawa. Ponadto ustawodawca określa sytuacje, w których występuje zakaz używania przez inne osoby oznaczenia, na które udzielono prawa
z rejestracji.
W rozdziale 4 zamykającym ustawowe unormowania dotyczące oznaczeń geograficznych zawarte są unormowania związane z unieważnieniem i wygaśnięciem prawa
z rejestracji.
W tytule V dział I ustawy, począwszy od art. 222, a kończąc na art. 227 znajdują się uregulowania dotyczące zasad wnoszenia opłat jednorazowych i okresowych, częściowych
i całkowitych zwolnień od opłat, a także odraczania i przywracania terminów do wnoszenia tych opłat.
Zgodnie z delegacją ustawową, szczegółowe uregulowania dotyczące oznaczeń geograficznych, zawarte są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych - Dz. U. Nr 63, poz. 570. Wymieniony akt prawny szczegółowo określa wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie oznaczenia geograficznego, oraz zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń. Rozporządzenie nie jest obszerne. Dodatkowo opisuje zawartość świadectwa z rejestracji oznaczenia, oraz zakres publikacji o udzieleniu prawa z rejestracji zamieszczanej
w Wiadomości ach Urzędu Patentowego.
Uzupełnieniem dla omawianego rozporządzenia wykonawczego jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych, oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej - Dz. U. Nr 89, poz. 540.
Wysokość opłat z tytułu dokonania zgłoszenia oznaczenia geograficznego w Urzędzie Patentowym i opłat od składanych wniosków na etapie rozpatrywania zgłoszenia,
a następnie opłaty za udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz. U. Nr 90, poz. 1000 z późniejszymi zmianami.

Akty Prawne - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.