WYNALAZEK / autor: Adam Bogacz

Uregulowania prawne dla uzyskania patentów i patentów dodatkowych na wynalazki zgłaszane w trybie krajowym zawarte są przede wszystkim w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117
z późniejszymi zmianami.
W ustawie, poczynając od art. 10, a kończąc, na art. 23 zawarte są przepisy wspólne dla wynalazków,wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. W art. od 23 do 30 określa wymogi stawiane wynalazkom, od których spełnienia uzależnione jest uzyskanie patentu, jak również wylicza rozwiązania, których nie uważa się za wynalazki, albo, na które nie udziela się patentów. Wymogi formalne, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku, a także zasady wprowadzenia poprawek do zgłoszenia oraz konwersji na wzór użytkowy, w sytuacji, gdy Urząd patentowy odmówi udzielenia patentu, zawarte są w art. od 31 do 40. Rozdział 3 ustawy, w art. od 41 do 55 opisuje procedurę rozpatrywania zgłoszenia przez Urząd Patentowy. Zasady zgłaszania, uznawania za wynalazek tajny, oraz odszkodowania za utratę uprawnień do patentu na taki wynalazek uregulowane są w rozdziale 4 począwszy od art. 56,
a kończąc na art.62. W rozdziale 5 od art. 63 do art.75 ustawa reguluje zagadnienia dotyczące patentu, a więc prawa wyłącznego na rozwiązanie będące wynalazkiem. W tej części omawiany jest zakres patentu, prawa uprawnionego, wyłączenia niektórych rozwiązań dokonanych w szczególnych okolicznościach spod pojęcia naruszania patentu. Rozdział 5 jest w ustawie poświęcony uzyskiwaniu dodatkowych praw ochronnych dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin. Zasady wykonywania prawa z patentu, rodzaje umów licencyjnych, formy ich zawierania oraz realizacji opisane są w rozdziale 6 od art.76 do art.81. W dalszej części ustawy w rozdziale 7, zawarte są przepisy dotyczące udzielania
i wykonywania licencji przymusowej w przypadku, gdy uprawniony bezzasadnie dokonuje blokady rynku i sam nie korzystając z patentu uniemożliwia to podmiotom zainteresowanym. W art. od 89 do 93 rozdziału 8, wskazuje się przesłanki, od których uzależnione jest unieważnienie i wygaśniecie patentu na wynalazek. Uregulowania dotyczące wynalazków kończy w ustawie rozdział 9, w którym występują definicje wynalazków biotechnologicznych, zasady udzielania patentów na takie wynalazki a także formy wykonywania praw wyłącznych.
W tytule V dział I ustawy począwszy od art. 222, a kończąc na art. 227 znajdują się uregulowania dotyczące zasad wnoszenia opłat jednorazowych i okresowych, częściowych
i całkowitych zwolnień od opłat, a także odraczania i przywracania terminów do wnoszenia tych opłat
Przepisem wykonawczym do ustawy Prawo własności przemysłowej, szczegółowo regulującym zasady zgłaszania, wymogów formalnych, jakim powinna odpowiadać dokumentacja zgłoszeniowa oraz rozpatrywania zgłoszeń wynalazków jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych – Dz. U. Nr 102, poz. 1119 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie rozwija unormowania ustawowe w zakresie formy podania
o udzielenie patentu, kolejności części i zawartości opisu patentowego, szczegółów dotyczących zastrzeżeń patentowych, skrótu opisu i rysunków, a także sprawozdania
z badania stanu techniki sporządzanego przez Urząd Patentowy. Zasady zgłaszania
i rozpatrywania wynalazków tajnych zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa -Dz. U. Nr 123, poz. 1056. Uzupełnieniem tych przepisów jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej - Dz. U. Nr 89, poz. 540.
Ważnym aktem prawnym decydującym w znacznej mierze o kosztach uzyskania
i utrzymywania w mocy patentu na wynalazek jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz. U. Nr 90, poz. 1000 z późniejszymi zmianami. W załączniku do powołanego rozporządzenia, zawarte są tabele opłat jednorazowych regulowanych na etapie rozpatrywania zgłoszenia, oraz opłat okresowych warunkujących utrzymywanie ochrony na wynalazek.

Akty Prawne - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.