WZÓR PRZEMYSŁOWY / autor: Adam Bogacz

Ochrona wzorów przemysłowych w trybie krajowym udzielana jest przez Urząd Patentowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117 z późniejszymi zmianami.
Uregulowania dotyczące wzorów przemysłowych zawarte są dziale IV zatytułowanym „Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych”. W art. od 102 do119 ustawodawca zawarł między innymi dosyć szerokie pojęcie wzoru przemysłowego, przesłankę dla uznania jego nowości i indywidualnego charakteru, zakres terytorialny
i czasowy prawa z rejestracji, oraz potencjalne korzyści, jakie mogą wynikać dla uprawnionego z tego prawa. Niektóre z wymienionych artykułów w wyniku nowelizacji ustawy zostały uchylone, jednakże z braku kolejnego tekstu jednolitego kolejność artykułów została zachowana. W ustawie zawarte są również wyłączenia dla niektórych wytworów ludzkiej twórczości, na które nie mogą być udzielone prawa z rejestracji. Jedne określone są wprost w dziale IV ustawy, dla ustalenia innych wyłączeń, ustawodawca odsyła do odpowiedniego przepisu dotyczącego znaków towarowych. W zakresie pierwszeństwa ze zgłoszenia wzoru przemysłowego, przepisy nakazują odpowiednie stosowanie uregulowań dotyczących wynalazków. Istotne znaczenie praktyczne, mają dyspozycje zawierające ograniczenia wykonywania prawa z rejestracji w stosunku do podmiotów korzystających
z wzoru przemysłowego dla celów naukowych, doświadczalnych i osobistych, oraz w celu odtwarzania wytworów stanowiących wzory przemysłowe, zawartych w środkach transportu lądowego, morskiego i lotniczego znajdujących się czasowo na terytorium R.P. Dla unieważnienia i wygaśnięcia z prawa rejestracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wynalazków. Dodatkowo, podstawą unieważnienia prawa z rejestracji może być naruszanie praw osobistych i majątkowych osób trzecich.
W tytule V dział I ustawy, począwszy od art. 222, a kończąc na art. 227 znajdują się uregulowania dotyczące zasad wnoszenia opłat jednorazowych i okresowych, częściowych
i całkowitych zwolnień od opłat, a także odraczania i przywracania terminów do wnoszenia tych opłat.
Zgodnie z delegacją ustawową, szczegółowe uregulowania dotyczące wyłącznie wzorów przemysłowych, zawarte są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych -Dz. U. Nr 40, poz. 358 z późniejszymi zmianami. Wymieniony akt prawny szczegółowo określa wymogi niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia wzoru przemysłowego, zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń, a także sposób udostępniania i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów przemysłowych. Rozporządzenie jest dość obszerne
i w załączniku Nr 1 zawiera wymagania formalne dotyczące opisu wzoru przemysłowego, rysunku raz fotografii, a także próbek materiałów lub nici z odpowiednim splotem.
W załączniku Nr 2 do powołanego rozporządzenia, ustawodawca zamieścił wymagania dotyczące dokumentów załączonych do zgłoszenia wzoru przemysłowego. Trzecim załącznikiem jest wykaz klas od 1 do 99, oraz wykaz towarów w układzie klasowym. Wprowadzona nowelizacja tego rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2005 - Dz. U. Nr 106, poz. 893 doprecyzowuje dodatkowo treści zawarte w samym rozporządzeniu i jego załącznikach, dając wyczerpujące wskazówki jak prawidłowo pracować dokumentacje zgłoszeniową.
Uzupełnieniem dla omawianego rozporządzenia wykonawczego jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej - Dz. U. Nr 89, poz. 540. Wymienione rozporządzenie umożliwia korzystanie z nowych środków komunikacji, wprowadzając istotne ułatwienie i przyśpieszenie procesu zgłoszenia.
Wysokość opłat z tytułu dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym i opłat wymaganych przez Urząd na etapie rozpatrywania zgłoszenia,
a następnie utrzymywania w mocy udzielonego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz. U. Nr 90, poz. 1000 z późniejszymi zmianami.

Akty Prawne - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.