WZÓR UŻYTKOWY / autor: Adam Bogacz

Analogicznie jak w przypadku wynalazku, zasadniczym aktem prawnym zawierającym przepisy określające wymogi dla uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy zgłaszany w trybie krajowym, jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117 z późniejszymi zmianami. W ustawie, ogólne uregulowania prawne dotyczące wzorów użytkowych, umiejscowione są łącznie z wynalazkami i wzorami przemysłowymi w dziale I poczynając od art. 10 do art. 23. W tej części ustawy podane są zasadnicze wymogi niezbędne do spełnienia dla uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, zakres prawa ochronnego, zasady ustalania pierwszeństwa do prawa ochronnego, oraz podmioty uprawnione w określonych okolicznościach do uzyskania tego prawa. W końcowej części tego działu, uregulowane są zasady przenaszalności prawa do prawa ochronnego na wzór użytkowy na inne podmioty
i zasady ustalania wynagrodzenia dla twórcy rozwiązania będącego przedmiotem wzoru użytkowego.
Odrębne przepisy dotyczące wyłącznie wzorów użytkowych zawarte są w dziale III noszącym tytuł: „Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe” W art. od 94 do 101, podana jest ustawowa definicja wzoru użytkowego, zakres terytorialny i czasowy prawa ochronnego jak również ogólne wymogi dotyczące zgłoszenia. W zakresie formalnych dokumentów zgłoszeniowych i ich części, przepisy tego działu odsyłają do uregulowań dotyczących wynalazków. Podobne odesłania stosowane są dla: oceny nowości wzoru, zdefiniowania wyłączeń niektórych rozwiązań technicznych spod pojęcia wzoru użytkowego
i przedmiotu ochrony w formie prawa ochronnego, określenia zasad wnoszenia poprawek do zgłoszenia i uzyskiwania pierwszeństwa, procedury rozpatrywania zgłoszenia wzoru przez Urząd Patentowy, uznania zgłoszonego wzoru za wzór użytkowy tajny. Odesłanie do odpowiedniego zastosowania uregulowań prawnych dotyczących wynalazków, odnosi się także do umów licencyjnych, oraz warunków dla udzielania licencji przymusowej na wzór użytkowy i unieważnienia oraz wygaśnięcia prawa ochronnego.
W tytule V dział I ustawy, począwszy od art. 222, a kończąc na art. 227 znajdują się uregulowania dotyczące zasad wnoszenia opłat jednorazowych i okresowych, częściowych
i całkowitych zwolnień od opłat, a także odraczania i przywracania terminów do wnoszenia tych opłat.
Przepisem wykonawczym do ustawy Prawo własności przemysłowej, także
w odniesieniu do wzorów użytkowych szczegółowo regulującym zasady ich zgłaszania, wymogów formalnych, jakim powinna odpowiadać dokumentacja zgłoszeniowa, a także procedury rozpatrywania zgłoszeń jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych – Dz. U. Nr 102, poz. 1119 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie uściśla uregulowania ustawowe w zakresie formy podania o udzielenie prawa ochronnego, kolejności części i zawartości opisu ochronnego, szczegółów dotyczących zastrzeżeń ochronnych
i rysunków. W powołanym rozporządzeniu uregulowania dotyczące wzorów użytkowych zamieszczone są tylko w jednym paragrafie. Prawodawca stosuje w drodze analogii odesłania do przepisów usytuowanych wyżej, dotyczących wynalazków. Zasady zgłaszania
i rozpatrywania wzorów użytkowych tajnych zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa - Dz. U. Nr 123, poz. 1056. Uzupełnieniem dla omawianych przepisów jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej - Dz. U. Nr 89, poz. 540. Wymienione rozporządzenie umożliwia stosowanie nowych środków komunikacji, wprowadzając istotne ułatwienie i przyśpieszenie procesu zgłoszenia.
Wysokość opłat z tytułu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym i opłat wymaganych przez Urząd na etapie rozpatrywania zgłoszenia,
a następnie utrzymywania w mocy udzielonego prawa ochronnego na wzór użytkowy, zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz. U. Nr 90, poz. 1000 z późniejszymi zmianami.

Akty Prawne - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.