ZNAKI TOWAROWE / autor: Adam Bogacz

Znaki towarowe należą do przedmiotów własności przemysłowej, na które można uzyskać prawa wyłączne. Stosunki w zakresie znaków towarowych normuje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz.U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późniejszymi zmianami.
Przepisy dotyczące znaków towarowych zawarte są w Tytule III ustawy łącznie z oznaczeniami geograficznymi. Ta część ustawy była przedmiotem głębokich nowelizacji w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Dział I pn. „Znaki towarowe i prawa ochronne” zawiera rozdział 1 pt. „Znak towarowy” W rozdziale tym rozpoczynającym się od art. 120 zawarte są między innymi rodzaje znaków towarowych i ich definicje, zasady oznaczania i zastrzegania pierwszeństwa, a także wskazania na oznaczenia, których charakter i cechy, eliminują je z ubiegania się o uzyskanie prawa ochronnego. Te ostatnie przesłanki zostały przedstawione w ustawie bardzo wyczerpująco ze szczególnym podkreśleniem braku znamion wyróżniających, naruszania praw osób trzecich, sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, niebezpieczeństwem wprowadzenia odbiorców towarów w błąd, a ponadto zgłoszeń dokonanych w złej wierze, zawierających bez stosownego zezwolenia: skróty, godła, oznaczenia, barwy, herby itp. odnoszone do państw obcych, RP, miast, województw sił zbrojnych itp. Ustawa odmawia przyznania prawa wyłącznego na oznaczenia na znaki identyczne lub podobne do oznaczeń zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych, które wskutek używania uzyskały renomę lub nabrały cech znaków powszechnie znanych.
Rozdział 2 Działu I rozpoczynający się od art. 136 normuje zagadnienia dotyczące wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego. Wskazuje na podmioty uprawnione do uzyskania prawa ochronnego na takie znaki, oraz zasady ich używania
w obrocie gospodarczym,
Ogólne zagadnienia dotyczące zgłaszania znaków towarowych zostały unormowane
w rozdziale 3 opisanej na wstępie większej części ustawy Prawo własności przemysłowej.
W art. od 138 do 142 wskazane są wymogi, jakie należy spełnić w zależności od rodzaju znaku, na który zgłaszający ma zamiar ubiegać się o uzyskanie prawa ochronnego. W tym rozdziale uregulowane zostały zasady korzystania z pierwszeństwa do znaku, wnoszenia poprawek przed wydaniem decyzji, oraz zawartość dokumentacji zgłoszeniowej.
Przepisy dotyczące rozpatrywania zgłoszenia przez Urząd Patentowy, oraz wydawania decyzji w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, formy potwierdzania tego prawa zawiera rozdział 4.
W rozdziale 5 unormowano zakres terytorialny i czasowy prawa ochronnego na znak towarowy, zasady jego przedłużania, oraz korzyści płynące dla uprawnionego z posiadania prawa wyłącznego na oznaczenie. Zawarte w tym rozdziale przepisy definiują używanie znaku towarowego w obrocie, oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres tego prawa, a zwłaszcza formy naruszania prawa i wyłączeń jego wykonywania w odniesieniu do określonych podmiotów. Regulują zasady zbywania prawa ochronnego lub przenoszenia go na inną osobę, oraz udzielania licencji.
Rozdział 6, który kończy przepisy dotyczące znaku towarowego, zawiera unormowania związane z unieważnieniem i wygaśnięciem prawa ochronnego. Wskazuje na podmioty, które mogą wystąpić z takim wnioskiem, oraz przesłanki, jakie muszą być spełnione dla unieważnienia lub wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.
W tytule V dział I ustawy, począwszy od art. 222, a kończąc na art. 227 znajdują się uregulowania dotyczące zasad wnoszenia opłat jednorazowych i okresowych, częściowych
i całkowitych zwolnień od opłat, a także odraczania i przywracania terminów do wnoszenia tych opłat.

Zgodnie z delegacją ustawową, do ustawy został wydany akt wykonawczy tj.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych - Dz. U. Nr 115, poz. 998 z późniejszymi zamianami. Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń.
 Uzupełnieniem dla omawianego rozporządzenia wykonawczego jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej - Dz. U. Nr 89, poz. 540. Wymienione rozporządzenie umożliwia korzystanie z nowych środków komunikacji, wprowadzając istotne ułatwienie i przyśpieszenie procesu zgłoszenia
 Wysokość opłat z tytułu dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i opłat wymaganych przez Urząd na etapie rozpatrywania zgłoszenia,
a następnie utrzymywania w mocy udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy, zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz. U. Nr 90, poz. 1000 z późniejszymi zmianami.

Akty Prawne - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.