OZNACZENIA GEOGRAFICZNE / autor: Adam Bogacz

W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Oznaczeniami geograficznymi są także oznaczenia towarów, które zostały wytworzone z surowców bądź półproduktów pochodzących z terenu większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towarów, pod warunkiem, że zostały one przygotowane według szczególnej procedury i zachodzi możliwość kontroli przestrzegania tych procedur. Zgodnie z ustawą, zachowanie procedur i istnienie systemu ich kontroli, umożliwia uznanie za oznaczenia geograficzne określeń o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi, lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu. Zwrócić należy uwagę, że oznaczenia geograficzne dotyczą tylko towarów, a więc nie odnoszą się do usług.
Nie udziela się prawa z rejestracji na oznaczenia, które wprawdzie są prawdziwe, co do terenu, z którego towar pochodzi, ale mogłyby wprowadzić nabywców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. Nie udziela się także prawa
z rejestracji na oznaczenie, które w następstwie jego powszechnego używania stało się nazwą rodzajową.
Wśród oznaczeń geograficznych rozróżnia się nazwy regionalne oraz oznaczenia pochodzenia.
Towary oznaczone nazwą regionalną posiadają szczególne właściwości wynikające
z oddziaływania środowiska geograficznego jako czynnika naturalnego, których wytworzenie i przetworzenie następuje na tym terenie oraz czynnika ludzkiego.
Oznaczenia pochodzenia mają za cel wyróżnienie towarów pochodzących
z określanego terenu i posiadających właściwości szczególne lub takie cechy, które można przypisać pochodzeniu geograficznemu.
Uzyskanie ochrony na oznaczenia geograficzne wymaga przeprowadzenia formalnego postępowania przed Urzędem Patentowym. Zgłoszenia do ochrony dokonuje podmiot ustalony w ustawie, którym jest organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów działających na danym terenie. Uprawnienie to przysługuje także organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwego dla terenu, którego dotyczy oznaczenie geograficzne. Takie uregulowanie w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do dokonania zgłoszenia sprawia, że korzyści płynące z prawa rejestracji odnosić będą nie indywidualni producenci, lecz wspólnie członkowie grup producenckch. Ochrona oznaczenia geograficznego jest udzielana w formie świadectwa rejestracji po sprawdzeniu przez Urząd spełnienia warunków formalnych z dodatkowym badaniem prawdziwości informacji
o pochodzeniu towaru. Ochrona prawna oznaczenia geograficznego jest bezterminowa
i biegnie od dnia wpisu do rejestru oznaczeń. Na zagraniczne oznaczenia geograficzne można w Polsce uzyskać ochronę tylko wówczas, gdy oznaczenie posiada rejestrację w kraju jego pochodzenia. Realizacja prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego sprowadza się do zakazu jego używania na terenie Rzeczypospolitej przez osoby, których towary nie spełniają warunków stanowiących podstawę udzielenia tego prawa. Oznaczenia geograficznego w obrocie mogą używać wyłącznie osoby, których towary spełniają warunki korzystania z oznaczenia. W takim przypadku osoby te mogą wskazać, że oznaczenie to zostało zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze określenia ”Zarejestrowane oznaczenie geograficzne”, albo umieszczenie w sąsiedztwie tego oznaczenia litery G wpisanej w okrąg.

 

Formy ochrony - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.