OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ / autor: Adam Bogacz

Przepisy polskiego prawa nie definiują wprost „własności przemysłowej”. Definicji tej nie podaje także konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883r, której sygnatariuszem jest także Polska. Konwencja paryska uważana za prekursora międzynarodowego prawa patentowego informuje, w art. 1, że przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zdefiniowanie pojęcia własności przemysłowej konwencja pozostawia ustawodawstwom wewnętrznym krajów członkowskich. Własność przemysłową, o której mowa w konwencji należy rozumieć szeroko nie ograniczając jej tylko do przemysłu i handlu, ale także do rolnictwa i przemysłu wydobywczego oraz do wszystkich produktów wytworzonych lub naturalnych, np. win, nasion, liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód mineralnych, piwa, kwiatów i mąki.
Pojęcia „własność przemysłowa" i „własność intelektualna" często były używane zamiennie Dopiero Porozumienie o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 1967 r. oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzonego w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r , uporządkowały tę kwestie. Własność intelektualna winna być odnoszona do przedmiotów prawa autorskiego (dzieła artystyczne i naukowe), a także praw pokrewnych (prawa wykonawców, producentów itp.). Natomiast przez własność przemysłową należy rozumieć wszystko to, co odnosi się do twórczości z zakresu techniki (wynalazki wzory użytkowe) i estetyki (wzory przemysłowe) oraz oznaczeń używanych w obrocie towarowo - usługowym, tj. znaków towarowych
i oznaczeń geograficznych (oznaczeń pochodzenia geograficznego towarów).
Można, zatem przyjąć, że prawo autorskie i prawa pokrewne oraz własność przemysłowa (prawo własności przemysłowej) tworzą łącznie pojęcie „własność intelektualna". Własność przemysłowa wchodzi w skład szerszego pojęcia, jakim jest własność intelektualna. Należy zaznaczyć, że ochrona własności przemysłowej jest udzielana na mocy decyzji agendy rządowej, jaką jest Urząd Patentowy R.P. Własność przemysłowa podlega rejestracji w tym urzędzie, zatrudniającym kompetentnych pracowników (ekspertów) śledzących rozwój technologiczny. Jeśli prawa te mają być chronione właściwie, Urząd zobowiązany jest do zapewnienia szkoleń w celu zaznajomienia się ekspertów z różnymi dziedzinami nauki.
W przypadku własności intelektualnej ochrona powstaje samoistnie wraz z powstaniem dzieła (utworu).
Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 czerwca 2000r. roku ustawa Prawo własności przemysłowej, z jednej strony nie reguluje całości tematyki własności przemysłowej w wersji przyjętej przez konwencję paryską, z drugiej zaś  wykracza poza nią. Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, normuje ona także stosunki w zakresie topografii układów scalonych, oraz racjonalizacji, a dodatkowo określa ustrój prawny Urzędu Patentowego, oraz status jego pracowników – ekspertów. W odróżnieniu od zakresu przedmiotów własności przemysłowej zawartych w konwencji paryskiej ujmującej nieuczciwą konkurencję, zagadnienie to w Polsce reguluje odrębna ustawa.
Reasumując, przedmiotem ochrony własności przemysłowej zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo własności przemysłowej, są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografia układów scalonych. Dodatkowo ustawa reguluje zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców.

Strona główna - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.