KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OCHRONY WŁASNOSCI PRZEMYSŁOWEJ / autor: Adam Bogacz

Do niedawna, ochrona własności przemysłowej była traktowana w przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i średnich z pewną dozą nieufności. Na problematykę tę spoglądano przez pryzmat kosztów, jakie należało ponieść dla zapewnienia ochrony własnych rozwiązań, nie dostrzegając korzyści, jaka płynęła z jej posiadania. Sytuacja ta zaczyna ulegać zmianie. Rośnie świadomość przedsiębiorców, że ochrona własności przemysłowej firmy to jeden
z podstawowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej na wolnym rynku oraz zabezpieczenia jej interesów. Generalnie korzyści płynące z uzyskania ochrony przedmiotów własności przemysłowej można ująć w kilku punktach, a mianowicie:
1. Prawa majątkowe przedsiębiorstwa. Prawa te występujące w formie własności lub współwłasności rozwiązań, po dokonaniu wyceny wchodzą do aktywów przedsiębiorstwa w pozycji wartości niematerialne i prawne i zwiększają wartość przedsiębiorstwa. Podlegają amortyzacji i mogą być sprzedawane, zastawiane w całości lub w części, przenoszone na inne osoby w wyniku zawarcia umowy licencyjnej, dzierżawione, zbywane poprzez cesję praw, a także dziedziczone.
2. Rejestracja firmy i przedmiotów ochrony. Rejestracja firmy w KRS nie oznacza ochrony jej nazwy w formie znaku towarowego, a tym samym nie daje bezpieczeństwa prawnego. Uzyskanie ochrony na znak firmowy (logo firmy), pozwala na zakazanie używania jej nazwy innym nowym firmom wchodzącym na rynek.
3. Zagraniczna ochrona. Uprawniony decyduje, kiedy i w jakich krajach będzie uzyskiwał
i utrzymywał ochronę na swoje rozwiązania. Im większy rynek, tym większe możliwości czerpania zysków.
4. Zarządzanie własnością przemysłową. Przedsiębiorca ma pakiet praw wyłącznych na określoną ilość chronionych przedmiotów. W danej branży staje się liderem. Jako firma wiodąca obserwuje bacznie rynek konkurentów w Polsce i za granicą,. Analizuje w jakich regionach jest zapotrzebowanie na produkty i technologie, bądź w jakich regionach świata skupiają się potencjalni producenci chronionego dobra niematerialnego i prawnego.  Zna swoją pozycję. Wzmacnia własną markę.
5. Strategia rozwoju firmy. Posiadając ochronę prawną na określone rozwiązania przedsiębiorca ma możliwość wyboru ścieżki rozwoju firmy. Poszukuje nowych źródeł finansowania, ogranicza koszty, szuka partnerów do współpracy, poszukuje inwestorów strategicznych. Inwestuje w rozwój firmy. Planuje zarządzanie wg własnej strategii
w oparciu o analizę ekonomiczną. Ma możliwość o ubieganie się o subwencje krajowe
i dotacje unijne oraz instytucje  z otoczenia biznesu.
6. Monopol dozwolony prawnie. Uprawniony z prawa wyłącznego (patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji), może zakazać osobie trzeciej korzystania z chronionego rozwiązania w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu produktu będącego przedmiotem ochrony. Może również zakazać stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.
Reasumując, należy stwierdzić, że ochrona własności przemysłowej nie gwarantuje sukcesu komercyjnego, jednakże znacznie zwiększa szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, a ty samym osiągnięcia korzyści ekonomicznych ze sprzedaży chronionych rozwiązań. W czasach gospodarki opartej na wiedzy, ochrona prawna własnych rozwiązań jest ważnym narzędziem wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Ochrona ta pozwala przedsiębiorcy uzyskać:
• silną pozycję na rynku oraz przewagę konkurencyjną,
• wyższe dochody lub zwrot nakładów inwestycyjnych,
• dodatkowy dochód z licencji lub przeniesienia praw,
• dostęp do technologii poprzez licencję wzajemną,
• dostęp do nowych rynków,
• zwiększenie pewności obrotu związane z pozycją monopolistyczną właściciela prawa na konkretne rozwiązanie techniczne,
• możliwość pozyskiwania kapitału
• silne narzędzie do podjęcia kroków prawnych przeciwko naruszającym prawo wyłączne.

Informacje Podstawowe - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.