RZECZNICY PATENTOWI / autor: Adam Bogacz

Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego, a tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej. Zawód rzecznika patentowego wykonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
Zgodnie z powołaną ustawą, rzecznikiem patentowym jest osoba wpisana na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd patentowy RP. O wpis taki może się ubiegać ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem że wymóg ten nie narusza postanowień umów międzynarodowych,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
3. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
4. ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze,
5. odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie i złożył egzamin kwalifikacyjny przed Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.
Zawód rzecznika patentowego w Polsce może być wykonywany w różnych formach organizacyjnych, a mianowicie:
1. w kancelarii patentowej,
2. w ramach umowy o pracę świadcząc usługi na rzecz pracodawcy,
3. na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Rzecznicy patentowi i aplikanci tworzą Polską Izbę Rzeczników Patentowych, która stanowi formę samorządu zawodowego. Do zadań tego samorządu należy w szczególności zapewnianie warunków należytego wykonywania zawodu, reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów, współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, doskonalenie zawodowe i kształcenie aplikantów, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu.
Rzecznicy patentowi świadczą specjalistyczną pomoc w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Pod pojęciem własności przemysłowej kryją się patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Pomoc świadczona przez rzeczników patentowych dotyczy głównie zabezpieczania praw wyłącznych oraz przeciwdziałania ich naruszeniom. W ramach tej pomocy rzecznicy patentowi opracowują zgłoszenia do ochrony prawnej do Urzędu Patentowego. Do ich kompetencji należy również prowadzenie badań patentowych takich jak badanie zdolności patentowej rozwiązań, badanie stanu techniki, badanie czystości patentowej dla wyrobów i technologii wprowadzanych do obrotu gospodarczego. Często badania takie dotyczą śledzenia poczynań firm konkurencyjnych. Prowadzenie działalności badawczej w sferze techniki pozwala rzecznikom patentowym na rozeznanie o realizowanej działalności na rynku krajowym
i rynkach zagranicznych, co ma znaczny wpływ na skuteczność procesu innowacyjnego.
Odrębną sferę działalności rzeczników patentowych stanowi występowanie
w charakterze pełnomocników osób fizycznych i prawnych, lub organizacji nie posiadających osobowości prawnej przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej polscy rzecznicy patentowi, którzy zostali wpisani na listę Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium uzyskując tytuł europejskiego rzecznika patentowego, mogą reprezentować klientów przed tym Urzędem. Natomiast rzecznicy patentowi wpisani na listę zawodowych pełnomocników w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych pełnią tę rolę przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrzne w Alicante

 

 

Instytucje - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.