URZĄD PATENTOWY / autor: Adam Bogacz

Jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Urząd Patentowy jest organem właściwym do podejmowania decyzji o przyznawaniu podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów, a w jej imieniu nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje minister ds. gospodarki. Umocowanie prawne do funkcjonowania Urzędu Patentowego zawarte jest w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej. Na czele Urzędu Patentowego stoi Prezes Urzędu Patentowego powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra ds. gospodarki.
Szczegółowy zakres działania i kompetencji Urzędu Patentowego został zawarty
w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 Do szczegółowego zakresu działania i kompetencji Urzędu Patentowego należy:
  1)  przyjmowanie i badanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, dokonywanych w celu uzyskania ochrony,
w tym również zgłoszeń dokonywanych w szczególnym trybie, normowanym umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
  2)  orzekanie w sprawach przyznawania podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie dowodów dokonania zgłoszenia
i dokumentów stwierdzających udzielenie tych praw,
  3)  wydawanie decyzji, w trybie postępowania spornego, w sprawach określonych w przepisach Prawa własności przemysłowej,
  4)  prowadzenie rejestrów udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie osobom zainteresowanym wyciągów z tych rejestrów,
  5)  wydawanie organu urzędowego pod nazwą "Wiadomości Urzędu Patentowego", zawierającego oficjalne ogłoszenia dotyczące udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz informacje o zmianach ich stanu prawnego, a także orzecznictwo
i wyjaśnienia przepisów oraz dane statystyczne w zakresie ochrony własności przemysłowej,
  6)  wydawanie organu urzędowego pod nazwą "Biuletyn Urzędu Patentowego", zawierającego oficjalne ogłoszenia o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych,
  7)  współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w sprawach związanych
z zabezpieczeniem w kraju i za granicą interesów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony własności przemysłowej,
  8)  opracowywanie projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, wydawanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na podstawie upoważnień zawartych w ustawach,
  9)  przygotowywanie innych dokumentów w sprawach ochrony własności przemysłowej, wymagających rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów,
  10) opiniowanie przygotowanych przez organy administracji rządowej projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, a także projektów umów międzynarodowych, obejmujących problematykę ochrony własności przemysłowej,
  11) uczestniczenie w pracach organów międzynarodowych w związku z przynależnością Rzeczypospolitej Polskiej do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz innych umów międzynarodowych dotyczących ochrony własności przemysłowej,
  12) rozwijanie współpracy z urzędami patentowymi innych państw w zakresie wymiany doświadczeń w sprawach ochrony własności przemysłowej, w tym zawieranie umów
i porozumień o współpracy,
  13) gromadzenie i upowszechnianie informacji o ochronie własności przemysłowej, zwłaszcza przez zakup literatury i wymianę czasopism i dokumentacji z urzędami patentowymi innych państw, oraz prowadzenie biblioteki, a także centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych oraz świadczenie usług i prowadzenie działalności wydawniczej w tym zakresie,
  14) udzielanie informacji i wyjaśnianie przepisów z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  15) inicjowanie studiów oraz prac badawczych, a także organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie ochrony własności przemysłowej,
  16) wykonywanie innych zadań w sprawach własności przemysłowej, określonych w odrębnych przepisach oraz wynikających z umów międzynarodowych obejmujących sprawy ochrony własności przemysłowej.

Instytucje - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.