OZNACZENIA GEOGRAFICZNE / autor: Adam Bogacz

Prawo własności przemysłowej dopuszcza ochronę własnych produktów. Ochrona ta może być realizowana w formie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego lub nazw pochodzenia produktów przemysłowych, rękodzielniczych i innych spełniających wymagania stawiane takim oznaczeniom. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, oznaczenia geograficzne nie dotyczą usług, produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz produktów rolnych i środków spożywczych wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady (WE) w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, oraz napojów spirytusowych, których oznaczenia geograficzne podlegają wpisowi na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych. Posiadanie zarejestrowanego oznaczenia geograficznego chroni własne produkty przed każdym bezpośrednim lub pośrednim używaniem zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, a także przed każdym niewłaściwym użyciem, naśladownictwem lub odtworzeniem. Ochrona prawna stosuje się również do fałszywego lub wprowadzającego odbiorców w błąd wskazania, co do miejsca czy źródła pochodzenia wyrobu. Nazwy geograficzne, którymi opatrzone są towary stanowią nie tylko wskazówkę, co do ich pochodzenia, lecz równocześnie gwarantują odbiorcom określoną jakość produktów. A zatem jakość tych towarów
i towarzysząca im dobra opinia, muszą być przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu. Cecha ta ma dominować nad innymi właściwościami towaru. Przykładem takich oznaczeń mogą być koronki z Koniakowa, deska barlinecka itp.
Uzyskanie ochrony dla oznaczenia geograficznego wymaga zgłoszenia do Urzędu Patentowego R.P. Zgłaszającym może być organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów na danym terenie, albo organ administracji rządowej i samorządowej właściwy ze względu na teren, z którego pochodzi oznaczenie. A zatem nie ma możliwości dokonania takiego zgłoszenia ani osoba fizyczna jak również przedsiębiorca, chociażby działali w imieniu innych producentów. Z założenia oznaczenia geograficzne są przeznaczone do wspólnego korzystania przez producentów towarów z danego terenu. Oznaczenia geograficzne stanowią oznaczenia słowne, nie graficzne, co wyłącza możliwość rejestracji oznaczeń fantazyjnych. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego może dotyczyć tylko jednego oznaczenia
i tylko jednego towaru.
Przedsiębiorca, który zamierza korzystać z istniejącej już ochrony oznaczenia geograficznego dla produkowanych przez siebie towarów, winien nawiązać kontakt
z uprawnionym z prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne tj. z organizacją reprezentującą producentów tych towarów np. zrzeszeniem, stowarzyszeniem, grupą producentką itp. lub samorządem terytorialnym w celu uzyskania poświadczenia, że produkowane przez niego towary spełniają wymogi określone w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego. Poświadczenie takie umożliwia zainteresowanemu wystąpienie do Urzędu Patentowego z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców korzystających z oznaczenia geograficznego. Przepisy ustawy nie przewidują formalnej zgody uprawnionego z rejestracji dla używania oznaczenia. Istotnym jest, aby towar korzystający z oznaczenia spełniał określone warunki. W przypadku, gdy uprawniony
z rejestracji odmówi wydania odpowiedniego poświadczenia, zainteresowanemu pozostaje skorzystanie z drogi sądowej. Orzeczenie sądu zastąpi w takim przypadku poświadczenie uprawnionego rejestracji.
Na podstawie prawa z rejestracji uprawniony (jak również przedsiębiorcy występujący
w sporządzonym przez niego wykazie), mogą umieszczać oznaczenie geograficzne na towarach objętych rejestracją, na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług z wykorzystaniem tych towarów, a także posługiwać się nim w celu reklamy.
W sytuacji, gdy na produkowany przez przedsiębiorcę wyrób nie ma jeszcze udzielonego prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, powinien on wystąpić z umotywowanym wnioskiem do jednej z wymienionych wyżej organizacji lub samorządu terytorialnego
o dokonanie takiego zgłoszenia i wpisanie go do wykazu przedsiębiorców używających lub mających zamiar używać oznaczenia geograficznego. Wydaje się, że organizacje zrzeszające producentów, a zwłaszcza samorządy terytorialne, winny być zainteresowane uzyskiwaniem praw wyłącznych na wyroby wywarzane na swoim terenie. Stanowią one, bowiem swoistą promocję regionu, a korzyści odnoszone z tego tytułu przez przedsiębiorców przekładają się pośrednio na korzyści uprawnionych z prawa wyłącznego.

Od pomysłu do zgłoszenia - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.