ZNAK TOWAROWY / autor: Adam Bogacz

Prowadząc działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca stara się odróżniać na rynku od innych przedsiębiorców. Działania te służą budowie własnej marki, co w dłuższej perspektywie pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Pożądane różnice można zaznaczyć w trzech płaszczyznach, a mianowicie:
1. oznaczając towary, które są wytwarzane lub wprowadzane do obrotu przez przedsiębiorcę,
2. oznaczając usługi świadczone na rynku przez przedsiębiorcę,
3. oznaczając firmę, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo.
Dwa pierwsze z wymienionych przypadków dotyczą oznaczeń występujących pod nazwą znaku towarowego, który oprócz oznaczania towarów ma także zastosowanie do oznaczania usług. Oznaczenie firmy znane pod pojęciem „logo”, nazwy przedsiębiorstwa lub znaku firmowego nie znajduje oparcia w ustawie Prawo własności przemysłowej. Ochrona firmy występuje na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie cywilnym oraz w kodeksie spółek handlowych. Pomimo to, oznaczenia te są zgłaszane do Urzędu Patentowego w celu zapewnienia sobie wyłączności do nazwy, jako znaki towarowe (firmowe). Przeznaczenie wymienionych dwóch rodzajów oznaczeń różni się zasadniczo.
O ile, bowiem pierwsze (znaki towarowe) służą do odróżniania określonych towarów lub usług, o tyle nazwa firmy służy do odróżniania przedsiębiorstw. Oznaczeń tych nie można utożsamiać. Przedsiębiorstwo o określonej nazwie może posiadać wiele różnych znaków towarowych i usługowych. Nazwa firmy indywidualizująca przedsiębiorstwo może być jednak używana jako znak towarowy, pod warunkiem, że posiada cechy odpowiadające definicji znaku towarowego podlegającego rejestracji, a szczególności musi mieć znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Taki znak towarowy stanowiący jednocześnie nazwę firmy, może być umieszczany na papierze firmowym, wizytówkach, fakturach, opakowaniach, kopertach, samochodach i innych materiałach reklamowych.
Decydując się na ochronę własnej marki, warto zadbać o takie opracowanie graficzne oznaczenia, aby było powszechnie rozpoznawalne i kojarzone z przedsiębiorstwem. Można opracować je samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie np. agencji reklamowej. Kolejnym krokiem poprzedzającym zgłoszenie, jest przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej oznaczenia. Badanie takie najlepiej zlecić rzecznikowi patentowemu, bowiem wymagane jest tu pewne doświadczenie w prowadzeniu poszukiwań, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Nie mniej jednak można wykonać je samodzielnie, korzystając
z baz udostępnianych nieodpłatnie przez Urząd Patentowy i zawierających zgłoszone do ochrony znaki towarowe lub już udzielone prawa ochronne. Badania takie niwelują ryzyko naruszenia cudzych praw wyłącznych zwłaszcza przy obieraniu nazwy firmy albo podejmowaniu decyzji o oznaczaniu znakiem towarów lub usług. Badanie zdolności ochronnej pozwala zaoszczędzić czas w oczekiwaniu na decyzję Urzędu Patentowego,
w sytuacji, gdy procedura udzielenia prawa z rejestracji trwa obecnie około 2 lat. Po badaniu wiadomo już czy jest szansa na uzyskanie ochrony w odniesieniu do konkretnego oznaczenia.
Na podstawie wyników badań zgłaszający może opracować nowy, lub poprawić istniejący znak albo uporządkować wykaz towarów i usług tak, żeby zwiększyć szansę bezpiecznej rejestracji. Wreszcie badanie takie, w przypadku wyniku negatywnego pozwala zaoszczędzić wydatki związane z wniesieniem opłaty za zgłoszenie, która w przypadku odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy nie podlega zwrotowi.
Podejmując decyzję o zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony, należy mieć świadomość korzystnych jej skutków, a mianowicie:
1. możliwość uzyskania prawa wyłącznego używania znaku w obrocie gospodarczym
i egzekwowanie tego prawa wobec innych osób,
2. uniemożliwienie osobom obcym wykorzystywanie wypracowanej i kojarzonej
z oznaczeniem renomy firmy po przez monitorowanie rynku w zakresie danej branży,
3. zablokowanie próby zgłoszenia identycznego lub podobnego oznaczenia przez podmioty konkurencyjne na rynku,
4. zwiększenie wartości firmy, z uwagi na fakt, że znak towarowy jest prawem majątkowym, podlega wycenie i amortyzacji jako składnik majątku.
Zgłoszenia znaku towarowego dokonuje się na formularzach, które mogą być pobrane ze strony internetowej Urzędu Patentowego. Dokumentację zgłoszeniową w skład, której
w przypadku znaku słowno-graficznego lub graficznego oprócz podania o udzielenie prawa
z rejestracji wchodzi także materiał fotograficzny, można sporządzić samodzielnie lub zlecić rzecznikowi patentowemu.

Od pomysłu do zgłoszenia - powrót

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.